Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

pidsosnaСпеціальність: 013 Початкова освіта

Освітньо-наукова програма: Початкова освіта

Форма навчання: денна

Тема дисертації:  «Формування наскрізних умінь у молодших школярів нової української школи» (затверджена вченою радою Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, протокол №3 від 20 жовтня 2021 р.).​

Науковий керівник: Бірюк Людмила Яківна, доктор педагогічних наук, професор. 

Профілі:

ORCID URL: https://orcid.org/0000-0002-7359-1409

Google Академія

Publons  

Науковці України

Scopus

Web of Science

Список опублікованих праць за темою дисертації

Статті у фахових наукових виданнях України з педагогічних наук

Підсосонна О.В. Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до розвитку гнучких умінь у молодших школярів. Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії і перспективи. Випуск 80. Том 2. Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2021. 190 с. с.73-76. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/34768

Опубліковані праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації

  1. Підсосонна О.В. Підготовка майбутніх учителів до формування у молодших школярів Soft S Компетентнісний підхід в освіті: теорія і практика : збірник матеріалів щорічного регіонального семінару / За заг. ред. О.О. Вишник. Глухів, 2020. С. 64-66.
  2. Підсосонна О.В. Формування гнучких умінь (soft skills) у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів початкової школи. Глухівські наукові читання - 2020. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук : матеріали Х Міжнародної інтернет-конференції молодих учених та студентів (Глухів, 9-11 грудня 2020 р.). Глухів, 2020. С. 493-496.
  3. Підсосонна О.В. Soft skills як вимога якісної сучасної підготовки здобувачів вищої освіти. Збірник матеріалів щорічної звітної науково-практичної конференції здобувачів загальної середньої, передвищої і вищої освіти аспірантів, молодих учених. Частина 2 (здобувачі ОНС «Доктор філософії») (Глухів, 11-12 березня 2021 р.). Глухів, 2021. С. 74-78.
  4. Підсосонна О.В. Особливості формування креативності у майбутніх вчителів початкових класів. Інновації в науці: сучасний вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих дослідників (22 квітня 2021 року, м. Суми). Суми: ФОП Цьома С.П., 2021. С. 126-128.
  5. Pidsosonna Olena. TRAINING INTENDING PRIMARY SCHOOL TEACHERS TO FORMING PRIMARY SCHOOL PUPILS’ SOFT SKILLS. Матеріали IX науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами «The 21st Century Challenges in Education and Science» : [Випуск 9]. Глухів, 2021. С. 172-174.
  6. Підсосонна О.В. Готовність майбутніх учителів початкових класів до розвитку гнучких соціальних умінь у молодших школярів. The ІІ International Science Conference «Issues of practice and science», September 27 – 29, London, Great Britain. 2021. 210 р. С. 120-123.
  7. Підсосонна О.В. Теоретичні основи формування наскрізних умінь у законодавчих освітніх документах України. Глухівські читання - 2021. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук : Збірник матеріалів ХІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / За заг. ред. А.С. Полякова. Глухів, 2021. С. 393-394.
Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru