Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

remnova

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Освітньо-наукова програма: Початкова освіта

Форма навчання: денна

Тема дисертації:  «Формування комунікативної компетентності учнів початкових класів за технологією розвитку критичного мислення»  (затверджена вченою радою Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, протокол №3 від 20 жовтня 2021 р.,).

 

Науковий керівник: Бірюк Людмила Яківна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології початкової освіти

 • Список опублікованих праць за темою дисертації (подати окремим документом)
 • Апробація результатів дослідження (подати окремим документом)
 • Відомості про академічну мобільність (подати  сканкопії сертифікатів)
 • Відомості про стажування (подати сканкопії сертифікатів)

Зареєстрована на міжнародне стажування (Польща) 12.02.22-20.03.22.

 • Участь у проєктах та грантах (назви, + сертифікати, грамоти)
 • Участь у заходах неформальної освіти (подати  сканкопії сертифікатів)

Профілі:

ORCID (посилання): https://orcid.org/0000-0002-5409-4239

Google Академія (посилання): https://scholar.google.com.ua/citations?user=-8WDdNoAAAAJ&hl=uk

ResearchGate (посилання, якщо є )

Publons  (посилання, якщо є )

Науковці України (посилання, якщо є )

Scopus (посилання, якщо є )

Web of Science (посилання, якщо є )

Список опублікованих праць за темою дисертації має бути оформлений в такій послідовності:

 1. Статті у фахових наукових виданнях України з педагогічних наук
 2. Ремньова Н.Ю. Технології розвитку критичного мислення як засіб підвищення навчальної мотивації учнів початкових класів. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 2019. Вип. 3 (41). С.181–186.
 3. Бірюк Л. Я., Ремньова Н. Ю. Готовність учителя початкової школи до застосування технології розвитку критичного мислення: сутність і структура. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. - Випуск 74. - Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 5-9 (0,3+ 0,3 д.а.)
 4. Статті у закордонних виданнях
 5. Бирюк Л. Я., Ремньова Н. Ю. Технология развития критического мышления в образовательном процессе. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы технологического образования: майстерство, творчество и инновации», 03.11.2021 г., Республика Беларусь.
 1. Монографії
 2. Опубліковані праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації
 3. Ремньова Н.Ю. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до застосування технології розвитку критичного мислення як актуальна проблема педагогічної науки і практики. Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах упровадження ідей Нової української школи: матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції  (6-7 травня 2020 року): збірник тез. Прилуки:  Прилуцький  гуманітарно-педагогічний коледж ім. І.Я. Франка. 2020. С. 323-327.
 4. Nina Remniova. Theoretical and practical aspects of developing critical thinking skills at primary school. Матеріали VIII науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами «The 21st Century Challenges  in  Education and Science». Випуск 8. Глухів. 2020.С. 149-152.
 5. Ремньова Ніна. Технологія розвитку критичного мислення як засіб формування комунікативної компетентності учнів початкових класів. Освіта XXI століття: молодіжний вимір: матеріали звітної науково-практичної конференції здобувачів освіти (ОНС «Доктор філософії») (м. Глухів, 6-7 лютого 2020 року). 2020. С. 71-72.
 6. Ніна Ремньова. Технологія розвитку критичного мислення як засіб формування ключових компетентностей молодших школярів. Актуальні  проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи : збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (10 квітня  2020 року, м. Запоріжжя) / за заг. ред. О. В. Пономаренко, Л. О. Сущенко. Запоріжжя : АА Тандем, 2020. С. 79-81.
 7. Nina Remniova. Readyness of primary school teacher to apply critical thinking technology in the educational process Глухівські читання  -  2020. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук : Збірник  матеріалів  Х  міжнародної  науково -практичної  інтернет-конференції / За заг. ред. О.І. Луценко. – Глухів, 2020. C. 498-500.
 8. Ремньова Ніна. Технологія  розвитку  критичного  мислення  в  контексті формування  гнучких  умінь  (soft  skills)  учнів  початкової школи. Збірник  матеріалів  щорічної  звітної  науково-практичної конференції здобувачів  загальної середньої, передвищої і вищої освіти аспірантів,  молодих  учених.  Частина  2  (здобувачі  ОНС  «Доктор філософії») (м. Глухів, 11-12 березня 2021 року). 2021. С. 78-81.
 9. Ремньова Н. Ю., Бірюк Л. Я. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до застосування технології розвитку критичного мислення в навчальному процесі. Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Кременчук,13 березня 2020 р. Кременчук : Методичний кабінет, 2020. С. 376-380.
 10. Ремньова Н. Ю. Готовність вчителя НУШ до застосування технології розвитку критичного мислення: сутність і структура. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової студентської Інтернет-конференції «Нова українська школа очима студентів», м. Глухів, 19 травня 2020 року. 2020.
 11. Голубенко С. М., Ремньова Н. Ю. «Теоретичні аспекти підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування інтегрованих форм навчання в контексті розвитку критичного мислення молодших школярів». Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: збірник наукових статей у 2 томах / За заг. ред. О. В. Гузенко. – Суми: ФОП Цьома С. П., 2020. – Т. 1. С. 65-68.
 12.     Ремньова Н. Ю. Структура готовності майбутніх учителів початкової школи до застосувння технології розвитку критичного мислення в навчальному процесі. Реформа  освіти  в  Україні.  Інформаційно-аналітичне  забезпечення : збірник  тез  доповідей  ІІ  Міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 15 жовтня 2020 р. Київ : ДНУ “Інститут освітньої аналітики”, 2020. С. 285-287.
 13. Ремньова Ніна. Технологія  розвитку  критичного  мислення  в  контексті формування  гнучких  умінь  (soft  skills)  учнів  початкової школи. Збірник  матеріалів  щорічної  звітної  науково-практичної конференції здобувачів  загальної середньої, передвищої і вищої освіти аспірантів,  молодих  учених.  Частина  2  (здобувачі  ОНС  «Доктор філософії») (м. Глухів, 11-12 березня 2021 року). 2021. С. 78-81.
 14. Ремньова Ніна. Особливості розвитку критичного мислення майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки. Збірник матеріалів науково-практичної інтернет-конференції молодих дослідників «Інновації в науці: сучасний вимір», м. Суми, 22 квітня 2021 року.
 15. Nina Remniova. Primary school teacher’s readyness to apply critical thinking technology in the educational process. Матеріали IX науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами «The 21st Century Challenges in Education and Science» : [Випуск 9]. Глухів, 2021. C. 166-169.
 16. Бірюк Л.Я., Ремньова Н.Ю. Теоретико-методологічні аспекти застосування технології розвитку критичного мислення на уроках інформатики. The ІІ International Science Conference «Issues of practice and science», September 27 – 29, London, Great Britain. 210 p. С. 104-107.
 17. Ремньова Н. Ю. Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування технології розвитку критичного мислення на уроках інформатики. Proceedings of XI International Scientific and Practical Conference, Rome, Italy, 12-14 September 2021С. 170-176.

Апробація результатів дослідження має бути оформлена в такій послідовності:

Міжнародні конференції:

 1. «Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах упровадження ідей Нової української школи». Міжнародна науково-практичної онлайн-конференції  (6-7 травня 2020 року) м Прилуки:  Прилуцький  гуманітарно-педагогічний коледж ім. І.Я. Франка.
 2. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення. 15 жовтня 2020 року. ДНУ «Інститут освітньої аналітики» (м. Київ, Україна).
 3. Х Міжнародна інтернет-конференція молодих учених і студентів «Глухівські наукові читання – 2020. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук». 9-11 грудня 2020 р., м. Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка.
 4. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка». 10 грудня 2020 р. КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Суми.
 5. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих дослідників «Інновації в науці: сучасний вимір», 22 квітня 2021 року, м. Суми.
 6. VII Международная научно-практическая конференция  «Актуальные проблемы технологического образования: мастерство, творчество и инновации». Республика Беларусь. 03  ноября 2021 г.

 Всеукраїнські конференції:

 1. Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Синергія формальної, неформальної та дуальної освіти майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти». м. Чернігів, 11-12 червня 2021 р.
 2. ІІ Всеукраїнська наукова студентська Інтернет-конференція «Нова українська школа очима студентів». 19 травня 2020 року м. Глухів.
 3. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, присвячена 100-річчю з дня заснування кафедри педагогіки Глухівського національного педагогічного університету  імені Олександра Довженка «Вища педагогічна освіта в Україні: історичний вимір та виклики сьогодення», 18 березня 2021 року, м. Глухів.
 4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток гнучких умінь (soft skills) у процесі    освітньої діяльності: теорія і практика», 25 лютого 2021року, м. Глухів.
 5. Всеукраїнський круглий стіл «Європейський Союз як глобальний актор» до Дня Європи у межах проєкту Еразмус+ напряму ім. Жана Моне «Європейська політична інтеграція: історична  ретроспектива та сучасність», 18 травня 2021 року, м. Глухів.

 Регіональні:

 1. «Формування критичного мислення в процесі освітньої діяльності в контексті Концепції «Нова українська школа»». Регіональний науково-практичний семінар 14 листопада 2019 року м. Глухів.
 2. VIII  науково-педагогічниі читання молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами  «The 21st Century  Challenges in  Education and Science» м. Глухів, 14-15 квітня.
 3. «Освіта XXI століття: молодіжний вимір» звітна науково-практична конференція здобувачів освіти (ОНС «Доктор філософії») м. Глухів, 6-7 лютого 2020 року.
 4. Регіональний науково-методичний семінар «Компетентнісний підхід в освіті: теорія і практика», 26 листопада 2020 року, м. Глухів.
 5. IX Scientific Pedagogical Readings of Young Scientists, Master’s and Bachelor’s Degree Students «THE 21ST CENTURY CHALLENGES IN EDUCATION AND SCIENCE», April 22-23, 2021, Hlukhiv.
Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru