Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Проф. Бірюк Л. Я.

 1. Комплексний підхід до фахової підготовки сучасного вчителя початкових класів: монографія / авторським є п. 2.5. Кредитно-модульна і модульно-рейтингова технології оволодіння комунікативною компетентністю з російської мови майбутніми вчителями початкових класів / [за наук. ред. М.С. Вашуленка]. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. – 312 с. – С.189-204.
 2. Бірюк Л.Я. Теоретичні засади формування професійно-комунікативних якостей майбутніх вчителів початкових класів / Л.Я. Бірюк //Transformations in Contemporary Society: Humanitarian Aspects. Opole: Тhe Academy of Management and Administration in Opole, 2017; ISBN 978-83-62683-99-4; p. p. 288. 1.11. 64-72 р.
 3. Бірюк Л.Я., Альмерот О.В. Артпедагогічний словник: навчальний посібник для студентів факультету початкової освіти / автори-упорядники Альмерот О.В, Бірюк Л.Я. – Суми : Ярославна, 2017. – 512 с.
 4. Бірюк Л.Я., Шейко Г.Д. Психолого-педагогічні аспекти спілкування викладача і студентів: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів. – Суми: Вінніченко М.Д., 2018. – 104 с.
 5. Бірюк Л.Я., Плугіна А.П. Словник-довідник з медіа-освітньої діяльності : навчальний посібник. Суми : Вінніченко М. Д., 2018. – 152 с.
 6. Бірюк Л.Я. Теоретичні основи формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи засобами тренінгової діяльності. Modern Technologies in Education. Collective Scientific Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2018; ISBN 978-83-946765-5-1; pp. 495. PP. 204-215. (Колективна монографія, фахове видання, INDEX COPERNICUS) ОПОЛЄ.
 7. Бірюк Л. Я. Носова І.Є. Особливості професійного педагогічного спілкування у закладах вищої освіти : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, Спеціальність 053 Психологія / Носова І.Є., Бірюк Л.Я. : Вінніченко М.Д., 2018, - Суми, 2018, - 168 с.
 8. Бірюк Л.Я. Системний підхід як методологічне підгрунтя формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019. pp. 299–305. (Колективна монографія, фахове видання, INDEX COPERNICUS)
 9. Бірюк Л. Я., Сєрих Т. М. Словник-довідник з полікультурної комунікації: навчальний посібник. Суми: НІКО, 2019. 152 с.
 10. Бірюк.Л. Я. 1.3. «Професійна підготовка майбутніх учителів початкової освіти до реалізації Концепції «Нова українська школа»; 1.4 «Компетентнісний підхід як теоретичний підґрунтя формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової освіти у процесі професійної підготовки». Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: компетентнісний та інтегративний підходи: колективна монографія /за наук. ред. Л. Я. Бірюк. Суми: Вінниченко М.Д. 2019. 382 с.

Доц. Кловак Г. Т.

 1. Кловак Г.Т. Методика підготовки і захист дипломних робіт: Навчально-методичний посібник. – К.: Науковий світ, 2002. – 84 с.
 2. Кловак Г.Т. Формування дослідницьких умінь учителя початкових класів – важлива умова до впровадження нових педагогічних технологій // Підготовка вчителя до впровадження нових технологій навчання в сільській початковій школі: Монографія / ОА Біда, Г. П. Волошина, М. В. Картель та ін., За заг. Ред. Н.С. Побірченко.- К.: Науковий світ, 2002. - С. 55-69.
 3. Кловак Г.Т. Програма курсу “Основи педагогічних досліджень”: Для вищих пед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / Уклад. Г.Т. Кловак. – К.: Науковий світ, 2003.- 16с. Рекомендовано Науково-методичним центром вищої освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 14/18.2 – 1518 від 22. 09. 2003р.)
 4. Кловак Г.Т. Програма спецкурсу “Педагогіка наукової школи”: Для магістрантів вищих педагогічних навчальних закладів / Укладач Г. Т. Кловак. – К.: Науковий світ, 2003. – 18с. Рекомендовано Науково-методичним центром вищої освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 14/18.2 – 1518 від 22. 09. 2003р.)
 5. Кловак Г.Т. Програма курсу “Педагогічна діагностика в школі”: Для вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації / Укл. Г.Т. Кловак. – К. : Наук. світ, 2003. - 17 с. (Рекомендовано вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, протокол №1 від 28 серпня 2003 року та методичною радою Корсунь-Шевченківського педагогічного училища, протокол № 1 від 2 вересня 2003 року).
 6. Кловак Г.Т. Підготовка майбутнього вчителя-дослідника: теорія і практика: Монографія. – К.: Науковий світ, 2004. – 317 с.
 7. Кловак Г.Т. Основи педагогічних досліджень: Навчальний посібник для вищих педагогічних навчальних закладів. – Чернігів : Чернігівський державний центр науково-технічної і економічної інформації, 2003. – 260 с. Гриф МОН України. Лист №14/18.2-1517 від 22.09.2003р.
 8. Кловак Г.Т. Педагогіка наукової школи: Навчально-методичний посібник для вищих педагогічних навчальних закладів. – Чернігів: Чернігівський державний центр науково-технічної і економічної інформації, 2004. - 208 с.
 9. Кловак Г.Т. Підготовка майбутніх учителів до науково-дослідної роботи в процесі вивчення педагогіки. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Випуск 19 (2005), Ч. 2 . С. 263‒270.

10..   Кловак Г.Т. Проблема педагогічної діагностики в творчій спадщині

В.О.Сухомлинського. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, випуск 2 (40), 2019. С. 173‒180.

 1. Кловак Г.Т. Особливості музичного навчання й виховання учнів

третього класу загальноосвітньої школи. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, випуск 3 (38). Глухів, ГНПУ, 2018. С. 230‒240.

 1. Кловак Г.Т.   До проблеми розвитку критичного мислення учнів молодшого шкільного віку в Україні. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, випуск 1 (42). Глухів, 2020. С. 130‒139.  

        

Доц. Мішедченко В. В.

 1. Музичний калейдоскоп. Музичні ігри, загадки, вірші, казки та пісні.   Глухів: РВВ ГНПУ, 2015.  192 с.
 2. Актуальні проблеми удосконалення дидактичної моделі професійної підготовки вчителя. Теоретичні питання культури, освіти та виховання:зб. наук. пр.  № 51. / Заг. ред. проф. Матвієнко О. В., укладач – канд. пед. наук, доц. Кудіна В. В.  К. : Вид. центр КНЛУ,  2015. С.139-143.
 3. Дидактичні основи уроку музики. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. Сухомлинського. Миколаїв, 2016. С. 186-191.
 4. Социальные аспекты формирования творческой личности студента  в процессе музыкально-образовательной деятельности. Transformations in Contemporary Society: Humanitarian Aspects.Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. С.160-166.
 5. Особливості музичного навчання й виховання учнів другого класу загальноосвітньої школи. Вісник Глухівського національного педагогічного університету. В.1 (36).  Глухів, ГНПУ, 2018. С.215-223.
 6. Формування досвіду музично-виконавської діяльності у студентів факультету початкової освіти. Теоретичні питання культури, освіти та виховання: зб. наук. пр. № 1 (57). К. : Вид. центр КНЛУ, 2018. С.56-61.
 7. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи і музики в умовах вищого навчального закладу. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: компетентнісний та інтегративний підходи. Монографія. Суми: 2019. С.93-116.
 8. Застосування ігрових художньо-педагогічних технологій навчання на уроках музики  в початковій школі Modern Technologies in Education. Collective Scientific Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019; pp. 495. (Польща)  С. 326-337.
 9. Формування музично-естетичної культури учнів початкової школи засобами музичного фольклору. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. пр. / за ред. проф. Тетяни Степанової.   №1(64). Миколаїв : МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2019  С. 166-172.
 10. Формування екологічної свідомості учнів початкової школи засобами музично-естетичної діяльності. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.:

А. В. Сущенко та ін.] Запоріжжя; КПУ, 2019. В.64. Т.2. С.70-75.

 

Доц. Гречаник Н. І.

 1. Квінтесенція складових культурологічної підготовки майбутнього вчителя початкової школи Молодь і ринок. Вип. № 12 (179). 2019. С. 47 – 52.
 2. Культурологічний підхід підготовки майбутніх учителів початкової школи в освітньому просторі вищої школи. Молодь і ринок. Вип. № 1 (180). 2020. С. 56 – 61.
 3. Мотиваційно-ціннісна складова культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Науковий вісник Глухівського НПУ ім. О. Довженка. Вип. № 1. 2020. С. 56 – 63.
 4. Стан дослідженості проблеми формування культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи: вітчизняний досвід. Науковий часопис НПУ ім. М. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Вип. 71. С. 84 – 89.
 5. Нормативно-регулятивний аспект формування культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Вип. № 67. 2019. С. 166 – 173.
 6. До сутнісної характеристики формування культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Інноваційна педагогіка. Вип. № 19. Гельветика. 2019. С. 78 – 82.
 7. Вимоги до змісту культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи в освітньому середовищі країн Західної Європи REVISTĂ ŞTIINŢIFICĂ PROGRESIVĂ. Вип. №1. 2019. С. 9 – 12.
 8. Про когнітивні процеси у формуванні культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи Інноваційна педагогіка. Вип. № 1. Гельветика. 2020. С. 71 – 75.
 9. Діяльнісно-операційний критерій культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Сolloquium-journal №5 (57), Warszawa, Polska. 2020. С. 41 – 43.
 10. Гречаник Н. І., Пішун С. Г. Культурологічний аспект професійної підготовки майбутніх учителів : навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів. Суми : ФОП Баганець С. Г., 2018. – 239 с.

 

Доц. Пішун С. Г.

 1. Пішун С.Г. Компетентнісний підхід до формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи: історія та сучасність. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Вип. 1 (36) / Глухівський НПУ ім. О. Довженка ; редкол. : О.І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2018. С.239 – 251. (Серія: Педагогічні науки; вип. 36).
 2. Пішун С.Г. Дозвіллєва діяльність молоді: становлення й розвиток (ретроспективний аналіз). Збірник наукових праць «Педагогічні науки», випуск LXXXI, Том 1. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018.С. 100–105. 
 3. Пішун С.Г. Музичне мистецтво в структурі інтегрованих занять в початковій школі. Молодь і ринок № 6 (161), 2018. С. 53-58.
 4. Пішун С.Г. Культурологічний аспект професійної підготовки майбутніх учителів. навч. посіб. Суми: Друк. ФОП Баганець С.Г., 2018. 239 с.
 5. Пішун С. Г. Художньо-специфічні принципи інтегрованого викладання музичного мистецтва в початковій школі. Молодь і ринок № 2 (169), 2019. С. 85-90.
 6. Пішун С. Г. Культурологічний підхід у сегменті професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи. Збірник наукових праць «Педагогічні науки», випуск LXXXVI, Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. С.217–222.
 7. Пішун С. Г. Системний підхід як методологічне підгрунтя формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019. pp. 299–305.
 8. Пішун С. Г. Теоретичні основи формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи засобами тренінгової діяльності. Modern Technologies in Education. Collective Scientific Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019, pp. 204–215.
 9. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: компетентнісний та інтегративний підходи: колективна монографія /за наук. ред. Л. Я. Бірюк. Суми: Вінниченко М.Д. 2019. 382 с.
 10. Пішун С. Г. Інтеграція музично-педагогічних компонентів у професійній підготовці майбутніх учителів музики в початковій школі. Молодь і ринок № 1 (180), 2020. С. 85-90. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.195803

Доц. Решетняк В. Ф.

 1. Решетняк В.Ф. Розвиток інтелектуального потенціалу як умова успішної соціалізації особистості. Вісник Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка. Випуск 31. Глухів. 2016р. – С. 206-212.
 2. Решетняк В.Ф. Реалізація особистісно орієнтованого підходу в умовах адміністративно територіальної реформи / Збірник наукових праць. Переяслав – Хмельницький – 2017. Вип. 2(22). – С. 175 – 179.
 3. Решетняк В.Ф. Формування творчї особистості учня початкової школи як цілісний процес. Науковий журнал «Молодий вчений» № 5.2 (69.2) травень 2019 р. С. 29 – 33

4.Розвиток інтелектуального потенціалу особистості в сучасній системі загальноосвітньої підготовки / Transformationsin Contemporary Society: Social Aspect. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. – P. 43 – 50.

5.Решетняк В. Ф. Проблеми та шляхи розбудови загальної середньої освіти в умовах реформування. EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: StateandSociety. EastEuropeanInstituteofPsychology/ Fundacjaim. M. Reja, ul. NadPotokiem 20,30-830 Krakow, P

6.Решетняк В.Ф. Загальна освіта як чинник формування громадянської свідомості учнів загальноосвітньої школи // Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: компетентнісний та інтегративний підходи : монографія. – Суми : Вінніченко М.Д., 2018. – 240 с.

7.Решетняк В. Ф. Primary school teacher preparation for the forming an initiative and creative personality of a pupil Підготовка вчителя початкової школи до формування ініціативної, творчої, креативної особистості учня The Academy of Management and Administration in Opole MODERN TECHNOLOGIES IN EDUCATIONCollective Scientific Monograph Opole 2019 С.411 – 418

8.Решетняк В. Розвиток творчості як якості особистості в умовах переходу до особистісно орієнтованої моделі освіти Матеріали III Всеукраїнської науково-методичної конференції Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика Суми. 2019 С.275 – 278

9.Решетняк В. Розвиток творчості як якості особистості учнів в умовах реформування освіти Матеріали III Всеукраїнської науково-методичної конференції Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм Кременчук 2018 С.70 – 73

10.Решетняк В. Розвиток індивідуального інтелектуального потенціалу як       умова успішної соціалізації особистості Матеріали міжнародної науково- практичної інтернет-конференції Соціальні проблеми сучасної молоді: український та світовий досвід вирішення Глухів 2016 С.157 – 161

 

Асист. Шейко Г. Д.

 1. Контрольні завдання з психологічних дисциплін (у 2-х частинах) / В.М. Поліщук, С.А. Поліщук, Н.М. Ільїна, Ю.В. Рябко, С.О. Мисник, Г.Д. Шейко, А.І. Журавель, Л.М. Євтушенко. А.С. Бичко / За заг. ред. В.М.  Поліщука. - Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2010. – 226 с.
 2. Зінченко О.В., Шейко Г.Д. «Методичні рекомендації до виконання психологічних завдань безвідривної практики (диференціація за напрямами підготовки)» / О.В. Зінченко, Г.Д. Шейко – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. – 24 с.
 3. Категорія «супроводу» як соціально-педагогічна умова роботи з обдарованими студентами : монографія / Л.І. Міщик, О.М. Зайцева, П.Г. Біліченко, Т.М. Тюльпа та ін.; за заг. ред. Л.І. Міщик. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2013. – 222 с. Параграфи: «Поняття «обдарованість», «творчість», їх класифікація. Психологічні та діагностичні основи обдарованих студентів». С. 67-93.
 4. Психологія сім’ї : навчальний посібник / Поліщук В.М., Ільїна Н.М., Поліщук С.А. та ін.; за заг ред. В.М. Поліщука. – 2-е вид. доп. – Суми : Університетська книга, 2015. – 282 с. Розділ «Типові історичні наукові уявлення про психологію сім’ї». – С. 72-96.
 5. Шейко Г.Д., Бірюк Л.Я. Психолого-педагогічні аспекти спілкування викладача і студентів : навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів. – Суми, Вінніченко М. Д., 2018. – 104 с.
 6. Підготовка до державного екзамену з психології : навчально-методичний посібник / Ільїна Н.М., Євменова Т.М., Журавель А.В., Зінченко О.В. та ін.: за заг. ред. Н.М. Ільїної. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2018. – 228 с. (Юридична психологія, Вікова та педагогічна психологія).

Асист. Плугіна А. П.

 1. Плугіна А. П., Бірюк Л. Я. Словник-довідник з медіа-освітньої діяльності: навчальний посібник. Суми: Вінніченко М. Д., 2018. 152.
 2. Плугіна А. П. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів медіа-освітніх умінь: навчальна програма курсу за вибором для студентів спеціальності 013 Початкова освіта. Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2019. 67 с.
 3. Плугіна А. П. Аналіз європейського та вітчизняного досвіду підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів медіа-освітніх умінь. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Вип. 35. Глухів. 2017. С. 295-303.
 4. Плугіна А. П. Педагогічна сутність і структурні компоненти медіа-компетентності майбутніх учителів початкових класів. Компетентнісний підхід в освіті: теорія і практика : збірник наукових праць. Випуск 2. Відп. за випуск Пінчук І. О. Суми: Вінниченко М. Д., 2018. С. 108-113.
 5. Плугіна А. П. Методична підготовка майбутніх учителів початкової школи до реалізації вимог освітнього процесу на засадах упровадження сучасних медіа-освітніх технологій. Modern Technologies in Education. Collective Scientific Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019. C. 386-397.
 6. Плугіна А. П. Модель формування медіа-компетентності майбутніх учителів початкової школи. Науковий часопис «Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology». 2019. Vol. 7, Issue 3, Р. 11-24.
 7. Плугіна А. П. Обґрунтування педагогічних умов підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування медіа-освітніх умінь. Вісник Черкаського університету. Серія: педагогічні науки. № 2, 2019. С. 123-128.
 8. Плугіна А. П. Реалізація компетентнісного підходу в освітньому процесі початкової школи. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 15 (58). Рівне: РДГУ, 2017. С. 5-8.
 9. Плугіна А. П. Реалізація методики підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів медіа-освітніх умінь. Сolloquium-journal. № 20 (44), Część 3. 2019. Warszawa, Polska. С. 50-55.
 10. Плугіна А. П. Формування медіа-компетентності як необхідної складової підготовки майбутніх учителів початкової школи. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: компетентнісний та інтегративний підходи: монографія / за наук. ред. Л. Я. Бірюк. Суми, Вінниченко М. Д., 2019. 382 с.
Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru