Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

DSC 4381

 

доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти

кандидат педагогічних наук, доцент

 

  Тема дослідження на здобуття наукового ступеня:  «Підготовка старшокласників до вибору педагогічної професії в спільній діяльності школи і вищого педагогічного навчального закладу»


    Наукові інтереси: професійна орієнтація школярів, підготовка майбутніх учителів до профорієнтаційної роботи.

    Нагороджений грамотою управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.

   

Автор 28 публікацій (25 наукових та 2 навчально-методичного змісту), зокрема:

 1. Коломієць М.Б. Престиж професії вчителя в сучасних умовах/ М.Б.Коломієць // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 28.- Рівне: РДГУ, 2004. – С.121-124
 2. Коломієць М.Б. Організація підготовки старшокласників сільських шкіл до вибору педагогічної професії/ М.Б.Коломієць // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія.- Вінниця, 2005.- №11.- С.126-128
 3. Коломієць М. Соціально-педагогічні умови організації підготовки старшокласників до вибору професії вчителя / М.Б.Коломієць// Педагогіка і психологія професійної освіти: науково-методичний журнал. - 2007.- №4.- С.163-170
 4. Коломієць М.Б. Стан професійно-педагогічної орієнтації в сучасних умовах/ М.Б.Коломієць // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Випуск 9 – Глухів: ГДПУ, 2007.- С.176-180
 5. Коломієць М.Б. Профорієнтаційно-педагогічна взаємодія школи і вищого педагогічного навчального закладу / М.Б.Коломієць // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Випуск 14. – Глухів: ГДПУ ім. О.Довженка, 2009. – С. 179-182
 6. Коломієць М.Б. Зміст підготовки старшокласників до вибору професії вчителя / М.Б. Коломієць // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Випуск 15. Частина 1. – Глухів: ГНПУ ім. О.Довженка, 2010. – С. 78-83
 7. Коломієць М.Б. Підготовка майбутніх учителів до орієнтації старшокласників на педагогічну професію / Микола Борисович Коломієць – Глухів: РВВ Глухівського НПУ ім. О.Довженка. – 2010. – 78 с.
 8. Коломієць М.Б. Проблеми орієнтації школярів на педагогічні професії / М.Б.Коломієць // Формування профорієнтаційної компетентності педагога: теорія і практика: монографія / [Зінченко В.П., Харламенко В.Б., Янцур М.С. та ін.]; за ред. В.П.Зінченка. – Глухів: РВВ ГНПУ ім. О.Довженка, 2010 – С.169-193
 9. Коломієць М.Б. Особистість вчителя у творчій спадщині В.О.Сухомлинського / М.Б.Коломієць // Zbi?r raport?w naukowych. «Wp?yw bada? naukowych» (28.04.2013 - 30.04.2013 ) - Bydgoszcz: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. - 60 str. (t.3/1). - С.51-54.
 10. Коломиец Н. Б. Использование проектов Intel® при организации индивидуальной работы будущих учителей технологии / Н.Б.Коломиец //Актуальные проблемы технологического образования: труд, талант, творчество : Материалы III Международной заочной научно-практической конференции, Мозырь, 12–13 марта 2013 г. В 2 ч. Ч. 1 / УО МГПУ им. И.П.Шамякина ; редкол.: В. Н. Навныко (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь, 2013. – С. 260-263.
 11. Коломієць М.Б. Проблема підготовки класного керівника до організації профорієнтаційної роботи / М.Б.Коломієць // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманьського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол.ред) та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2013. – С.176-182
 12. Коломієць М.Б. Розвиток поглядів на особистість вчителя в Україні ХІХ- початку ХХ століття / М.Б.Коломієць // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць / Ред. кол.: Н.В.Гузій (відп. ред.). – Випуск 20 (30). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – Спец.вип. – Актуалітети філологічної освіти та науки. –С.110-113
 13. Коломієць М.Б. Готовність старшокласників до вибору педагогічної професії / М.Б.Коломієць // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Вип. 45 : збірник наукових праць / за заг. ред. Д.Е.Кільдерова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – С.132-139
 14. Коломієць М.Б. Розвиток професійної орієнтації школярів в умовах реформування системи освіти України / М.Б.Коломієць // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Серія : Педагогічні науки. Вип. 27 . – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2015. – С.201-207
 15. Коломієць М.Б., Мирний Р. Ф. Вступна кампанія закладу вищої освіти як система. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : Зб. наук.праць. Вип.35, 2017. С. 105-111
 16. Менеджмент української освіти в контексті євроінтеграції : моногр. / П. Біліченко, О. Зайцева, Т. Зенченко та ін.; за заг. ред. Г.Луценка. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2017. – 272 с. (Колектив авторів: П. Біліченко, О. Зайцева, Т. Зенченко, В. Зінченко, М. Іващенко, К. Касярум, М. Коломієць, Г. Кузнецова,  А. Кузьмінський, А. Литвинов,  Г. Луценко, Ю. Скорик, А. Шерудило)

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru