Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

cd27bd04 4a53 477b aaeb c9e09a49595b

доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти, кандидат педагогічних наук, доцент, магістр з адміністративного менеджменту

     Тема дослідження на здобуття наукового ступеня: «Формування готовності студентів вищих педагогічних навчальних закладів до діяльності тьютора»

     Наукові інтереси: технології змішаного та дистанційного навчання, професійна діяльність тьютора, інформаційно-комунікаційні технології, e-Learning, web-технології, менеджмент.

   Автор понад 70 наукових праць основні з яких:

 1. Іващенко М.В. Вступ до тьюторської діяльності. Методичні рекомендації/М.В. Іващенко.– Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2010. – 49 с.
 2. M Ivashchenko, & T Bykova (2018) SWOT-АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ // OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY, 107-115
 3. Іващенко М.В. Організація і управління у сфері дистанційного навчання. Методичні рекомендації/М.В. Іващенко. – Суми : СВС Панасенко І.М., 2013. – 55 с.
 4. Іващенко М. В. Особливості проектування методичної підготовки вчителя інформатики як тьютора в дистанційному навчанні [Електронний ресурс] / М. В. Іващенко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. – 2013. – Вип. 39(2). – С. 13-18. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspo_2013_39(2)__5
 5. Іващенко М.В. Пріоритетні напрями підготовки вчителів технології за дистанційною формою навчання / М.В. Іващенко, С.В. Осадчий // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія. – Зб. статей. – Ялта : РВВ КГУ, 2013. – Вип. 41. – Ч.3. – С. 539-543.
 6. Іващенко М.В. Використання засобів Інтернет-спілкування в процесі організації самостійної роботи / М.В. Іващенко, Т.Б. Бикова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія. – Зб. статей. – Ялта : РВВ КГУ, 2014. – Вип.45. – Ч.3. – С. 114-120.
 7. Іващенко М.В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в курсі математики. Навчально-методичний посібник /С.О. Бурчак, М.В. Іващенко. – Суми : СВС Панасенко І. М., 2014. – 100 с.
 8. Іващенко М.В. Економічна інформатика. Конспект лекцій /С.В. Осадчий, М.В. Іващенко –Суми : СВС Панасенко І.М., 2014. – 76 с.
 9. Іващенко М.В. Організація середовища знань у процесі реалізації дистанційного навчання /М.В. Іващенко // Наукова скарбниця освіти Донеччини: Науково-методичний журнал/ гол. редактор В.М.Алфімов. – Донецьк : Вид-во «Каштан». – №4. – 2014.– С.70-76.
 10. Іващенко М.В. Підготовка педагогічних працівників для закладів професійної освіти дистанційно / М.В. Іващенко, Т.Б. Бикова // Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Серія : Педагогіка //За заг. ред. Ламаковича О.М., Бенери В.Є. – Кременець : ВЦ КОГПІ, 2014. – Вип. 3. – С.116–123.
 11. Іващенко М.В. Особливості побудови середовища знань, що ґрунтується на використанні основ інфографіки в процесі дистанційного навчання / М.В. Іващенко, А.В. Рябко //Zbi?rraport?wnaukowych. „Pedagogika. Teoria. Praktyka.„ (29.11.2014 - 30.11.2014) – Warszawa: Wydawca: Sp. zo.o. «Diamondtradingtour», 2014. – 112 str. – С.83-89
 12. Иващенко Н. В., Игнатенко А. В., Осадчий С. В. Особенности подготовки педагогических работников для учреждений профессио-нального образования с использованием дистанционной формы обучения // Молодой ученый. — 2014. — №17. — С. 483-486. — URL https://moluch.ru/archive/76/13004/ (дата обращения: 23.01.2018).
 13. Иващенко Н.В. Особенности подготовки будущих учителей технологий в условиях актуализации экономики образования / Н.В.Иващенко Т.Б.Бикова // Актуальные проблемы технологического образования: компетентность, мастерство, инновации : Материалы IV Международной заочной научно-практической конференции, Мозырь, 3 ноября 2015 г. / УО МГПУ им. И. П. Шамякина ; редкол.: В. Н. Навныко (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь, 2015. – 253с.
 14. Ivashchenko M.V. Peculiarities of training university students for professional work in gaining knowledge in economics / M. Ivashchenko, T. Bykova // Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. Journal L’Association 1901 “SEPIKE”, Edition 10. – Poitiers (France), Frankfurt (Germany), Los Angeles (U.S.), den 31.10.2015 . – P.23-27. – 2015. – 188 p.
 15. Ivashchenko M. Improving the level of information ttechnologies competence by means of web technologies / M. Ivashchenko, T. Bykova // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IV (41), Issue: 86. – Budapest : K?sz?lt a R?zsadomb Contact Kft, 2016. – Р.20-22. – 80p.
 16. Менеджмент української освіти в контексті євроінтеграції : моногр. / П. Біліченко, О. Зайцева, Т. Зенченко та ін.; за заг. ред. Г.Луценка. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2017. – 272 с. (Колектив авторів: П. Біліченко, О. Зайцева, Т. Зенченко, В. Зінченко, М. Іващенко, К. Касярум, М. Коломієць, Г. Кузнецова,  А. Кузьмінський, А. Литвинов,  Г. Луценко, Ю. Скорик, А. Шерудило)
 17. Іващенко, М. В. Особливості використання елементів змішаного навчання в процесі викладання навчальних дисциплін у закладах вищої освіти [Текст] / М. В. Іващенко, Т. Б. Бикова // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; редкол.: В. Ю. Сторіжко, З. Бак, М. П. Вовк [та ін.] ; гол. ред. О. В. Семеніхіна. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – Вип. 1 (15). – С. 221–226.
 18. Bykova, T., & Ivashchenko, M. (2017). METHODOLOGICAL AND THEORETICAL FEATURES OF MASTERING NEW TECHNOLOGIES OF SEWING MANUFACTURE BY FUTURE MASTERS OF INDUSTRIAL TRAINING. Professional Education: Methodology, Theory and Technologies, (6), 54-71.
 19. Бикова, Тетяна; Іващенко, Микола; Особливості реалізації міжкомпонентних взаємодій у процесі використання елементів дистанційного навчання, Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць., (36), 163-169, 2018, РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка
 20. Доценко, С.О.; Іващенко, М.В.; Щербакова О.; РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ УЯВИ УЧНІВ У КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИ, "Materi?ly XIII Mezin?rodn? v?decko - praktick? konference «Nastolen? modern? v?dy», 22 - 30 z??? 2017 г., Praha", (4), 54-56, 2017, Publishing House «Education and Science»
Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru