Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Сучасний колектив кафедри педагогіки і психології початкової освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка спрямовує свої професійні зусилля на реалізацію вимог держави щодо трансформації суспільних ціннісних орієнтирів вищої освіти з метою досягнення європейських вимірів, на якісне вдосконалення підготовки вчителів початкових класів нової генерації.
З січня 2020 року навчально-виховний процес з дисциплін кафедри здійснюють: доктор пед. наук., професор Л.Я. Бірюк (завкафедри), доктор пед. наук., доц. Г.Т. Кловак, доц. Н.І. Гречаник, доц. В.В. Мішедченко, доц. С.Г. Пішун, доц. В.Ф. Решетняк, асистенти А.П. Плугіна, Г.Д. Шейко, акомпаніатор Н.С. Абрамова, ст. лаборант І.П. Ткачук, аспіранти С.М. Голубенко, І.В. Моляко, Н. Ю. Ремньова, Т.М. Сєрих, Л.І. Тищенко.

Основною метою роботи кафедри є формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи, удосконалення навчально-виховного процесу з педагогіки і методик викладання предметів початкової школи відповідно до сучасних вимог підготовки майбутніх фахівців, організація діяльності, спрямованої на поєднання теоретичних знань, практично-методичних умінь з педагогічним досвідом, якого набувають студенти під керівництвом досвідчених методистів і вчителів на педагогічній практиці, підвищення якості професійної підготовки, розвитку інтересу до творчої педагогічної діяльності.
Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує вивчення 28 фундаментальних та варіативних дисциплін на Факультеті початкової освіти у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців за освітнім рівнем «бакалавр», «магістр» спеціальності 013 Початкова освіта. Так, на формування професійної компетентності майбутнього фахівця початкової ланки освіти спрямоване оволодіння зазначеними нижче дисциплінами: педагогіка, історія педагогіки, порівняльна педагогіка, основи інклюзивної освіти, психологія (загальна, педагогічна, вікова), основи психодіагностики, основи педагогічної майстерності, актуальні проблеми початкової освіти, основи наукових досліджень, основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання, комунікативна компетентність викладача, сучасні технології в початковій освіті, нові педагогічні технології в освіті, методика виховної роботи в закладах оздоровлення і відпочинку, методика викладання педагогічних дисциплін, теорія і практика вивчення курсу «Риторика», музичне мистецтво з методикою навчання, історія музичного мистецтва, теорія музики, основний музичний інструмент, диригування, постанова голосу, творчість українських композиторів у музичному розвитку учнів, теорія і практика роботи з хором, практикум із позакласної роботи з музики, основи хореографії з методикою навчання, технологія викладання музичного мистецтва, технологія викладання музичного мистецтва, методика і технології навчання музичного мистецтва.
На кафедрі започатковано реалізацію освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 013 Початкова освіта, що дає змогу підготувати і виховати плеяду високопрофесійних фахівців, молодих учених у галузі початкової освіти.

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru