Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Проф. Бірюк Л. Я.

 1. Комплексний підхід до фахової підготовки сучасного вчителя початкових класів: монографія / авторським є п. 2.5. Кредитно-модульна і модульно-рейтингова технології оволодіння комунікативною компетентністю з російської мови майбутніми вчителями початкових класів / [за наук. ред. М.С. Вашуленка]. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. – 312 с. – С.189-204.
 2. Бірюк Л.Я. Теоретичні засади формування професійно-комунікативних якостей майбутніх вчителів початкових класів / Л.Я. Бірюк //Transformations in Contemporary Society: Humanitarian Aspects. Opole: Тhe Academy of Management and Administration in Opole, 2017; ISBN 978-83-62683-99-4; p. p. 288. 1.11. 64-72 р.
 3. Бірюк Л.Я., Альмерот О.В. Артпедагогічний словник: навчальний посібник для студентів факультету початкової освіти / автори-упорядники Альмерот О.В, Бірюк Л.Я. – Суми : Ярославна, 2017. – 512 с.
 4. Бірюк Л.Я., Шейко Г.Д. Психолого-педагогічні аспекти спілкування викладача і студентів: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів. – Суми: Вінніченко М.Д., 2018. – 104 с.
 5. Бірюк Л.Я., Плугіна А.П. Словник-довідник з медіа-освітньої діяльності : навчальний посібник. Суми : Вінніченко М. Д., 2018. – 152 с.
 6. Бірюк Л.Я. Теоретичні основи формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи засобами тренінгової діяльності. Modern Technologies in Education. Collective Scientific Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2018; ISBN 978-83-946765-5-1; pp. 495. PP. 204-215. (Колективна монографія, фахове видання, INDEX COPERNICUS) ОПОЛЄ.
 7. Бірюк Л. Я. Носова І.Є. Особливості професійного педагогічного спілкування у закладах вищої освіти : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, Спеціальність 053 Психологія / Носова І.Є., Бірюк Л.Я. : Вінніченко М.Д., 2018, - Суми, 2018, - 168 с.
 8. Бірюк Л.Я. Системний підхід як методологічне підгрунтя формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019. pp. 299–305. (Колективна монографія, фахове видання, INDEX COPERNICUS)
 9. Бірюк Л. Я., Сєрих Т. М. Словник-довідник з полікультурної комунікації: навчальний посібник. Суми: НІКО, 2019. 152 с.
 10. Бірюк.Л. Я. 1.3. «Професійна підготовка майбутніх учителів початкової освіти до реалізації Концепції «Нова українська школа»; 1.4 «Компетентнісний підхід як теоретичний підґрунтя формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової освіти у процесі професійної підготовки». Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: компетентнісний та інтегративний підходи: колективна монографія /за наук. ред. Л. Я. Бірюк. Суми: Вінниченко М.Д. 2019. 382 с.

Доц. Пішун С. Г.

 1. Пішун С.Г. Компетентнісний підхід до формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи: історія та сучасність. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Вип. 1 (36) / Глухівський НПУ ім. О. Довженка ; редкол. : О.І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2018. С.239 – 251. (Серія: Педагогічні науки; вип. 36).
 2. Пішун С.Г. Дозвіллєва діяльність молоді: становлення й розвиток (ретроспективний аналіз). Збірник наукових праць «Педагогічні науки», випуск LXXXI, Том 1. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018.С. 100–105. 
 3. Пішун С.Г. Музичне мистецтво в структурі інтегрованих занять в початковій школі. Молодь і ринок № 6 (161), 2018. С. 53-58.
 4. Пішун С.Г. Культурологічний аспект професійної підготовки майбутніх учителів. навч. посіб. Суми: Друк. ФОП Баганець С.Г., 2018. 239 с.
 5. Пішун С. Г. Художньо-специфічні принципи інтегрованого викладання музичного мистецтва в початковій школі. Молодь і ринок № 2 (169), 2019. С. 85-90.
 6. Пішун С. Г. Культурологічний підхід у сегменті професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи. Збірник наукових праць «Педагогічні науки», випуск LXXXVI, Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. С.217–222.
 7. Пішун С. Г. Системний підхід як методологічне підгрунтя формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019. pp. 299–305.
 8. Пішун С. Г. Теоретичні основи формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи засобами тренінгової діяльності. Modern Technologies in Education. Collective Scientific Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019, pp. 204–215.
 9. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: компетентнісний та інтегративний підходи: колективна монографія /за наук. ред. Л. Я. Бірюк. Суми: Вінниченко М.Д. 2019. 382 с.
 10. Пішун С. Г. Інтеграція музично-педагогічних компонентів у професійній підготовці майбутніх учителів музики в початковій школі. Молодь і ринок № 1 (180), 2020. С. 85-90. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.195803

 

Асист. Плугіна А. П.

 1. Плугіна А. П., Бірюк Л. Я. Словник-довідник з медіа-освітньої діяльності: навчальний посібник. Суми: Вінніченко М. Д., 2018. 152.
 2. Плугіна А. П. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів медіа-освітніх умінь: навчальна програма курсу за вибором для студентів спеціальності 013 Початкова освіта. Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2019. 67 с.
 3. Плугіна А. П. Аналіз європейського та вітчизняного досвіду підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів медіа-освітніх умінь. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Вип. 35. Глухів. 2017. С. 295-303.
 4. Плугіна А. П. Педагогічна сутність і структурні компоненти медіа-компетентності майбутніх учителів початкових класів. Компетентнісний підхід в освіті: теорія і практика : збірник наукових праць. Випуск 2. Відп. за випуск Пінчук І. О. Суми: Вінниченко М. Д., 2018. С. 108-113.
 5. Плугіна А. П. Методична підготовка майбутніх учителів початкової школи до реалізації вимог освітнього процесу на засадах упровадження сучасних медіа-освітніх технологій. Modern Technologies in Education. Collective Scientific Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019. C. 386-397.
 6. Плугіна А. П. Модель формування медіа-компетентності майбутніх учителів початкової школи. Науковий часопис «Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology». 2019. Vol. 7, Issue 3, Р. 11-24.
 7. Плугіна А. П. Обґрунтування педагогічних умов підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування медіа-освітніх умінь. Вісник Черкаського університету. Серія: педагогічні науки. № 2, 2019. С. 123-128.
 8. Плугіна А. П. Реалізація компетентнісного підходу в освітньому процесі початкової школи. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 15 (58). Рівне: РДГУ, 2017. С. 5-8.
 9. Плугіна А. П. Реалізація методики підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів медіа-освітніх умінь. Сolloquium-journal. № 20 (44), Część 3. 2019. Warszawa, Polska. С. 50-55.
 10. Плугіна А. П. Формування медіа-компетентності як необхідної складової підготовки майбутніх учителів початкової школи. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: компетентнісний та інтегративний підходи: монографія / за наук. ред. Л. Я. Бірюк. Суми, Вінниченко М. Д., 2019. 382 с.
Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru