Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

pishun1

Пішун Сегій Григорович – кандидат педагогічних наук, доцент.

У Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка працює з 2016 року.

Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Формування культури дозвілля студентів вищих навчальних закладів в умовах роботи студентського клубу», захищена в Інституті проблем виховання АПН України; ДК № 032474 від 09.02.2006 р.

Коло наукових інтересів: особистісний розвиток майбутніх учителів музичного мистецтва, дозвіллєва сфера студентської молоді, педагогіка вищої школи.

Автор більше 120 публікацій, в тому числі: 1 монографії, 5 монографій зі співавторами, 1 навчального посібника, а також статей у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України та у виданнях, що індексуються у наукометричній базі Index Copernicus.

Дисертація та автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук:
«Формування культури дозвілля студентів вищих навчальних закладів в умовах роботи студентського клубу» [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Пішун Сергій Григорович ; Сумська філія ХНУВС. Суми, 2005. - 253 с.
«Формування культури дозвілля студентів вищих навчальних закладів в умовах роботи студентського клубу» [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Пішун Сергій Григорович ; Інститут проблем виховання. Київ, 2005. 23 с.

Монографії
1. Пішун С.Г. Теоретичні засади формування професійно-комунікативних якостей майбутніх вчителів початкових класів /Пішун С.Г., Бірюк Л.Я. //Transformations in Contemporary Society: Humanitarian Aspects. Monograph. Opole: Тhe Academy of Management and Administration in Opole, 2017; ISBN 978-83-62683-99-4; pp. 288. 1.11. рр. 64-72.
2. Системний підхід як методологічне підгрунтя формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи /Пішун С.Г., Бірюк Л.Я. // Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019. pp. 299–305.
3. Теоретичні основи формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи засобами тренінгової діяльності /Пішун С.Г., Бірюк Л.Я. // Modern Technologies in Education. Collective Scientific Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019, pp. 204–215.
4. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: компетентнісний та інтегративний підходи: колективна монографія /за наук. ред. Л. Я. Бірюк. Суми: Вінниченко М.Д. 2019. 382 с. (Пішун С.Г. Поняття «психолого-педагогічна підготовка вчителя, структура та рівні розвитку в психолого-педагогічних джерелах. (Розділ 1.1. С. 7-13). Мотиваційно-інтелектуальний компонент психолого-педагогічної підготовки майбутнього вчителя початкових класів у фаховій діяльності (Розділ 1.2. С. 13-21). Генеза та змістова характеристика інтегрованої системи функціонування полі дисциплінарної кафедри. (Розділ 2.1. С.226-234). Специфіка розвитку професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи в умовах інтегрованої полі дисциплінарної системи. (Розділ 2.2. С.234-245).
5. Теоретико-методичні основи застосування інтегративного підходу в процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів /Пішун С.Г., Бірюк Л.Я. // Education for Achieving Sustainable Development. Publishing House of Katowice School of Technology, 2020, №35. ‒ С.122-133.
6. Методологічні засади формування й розвитку професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи : монографія / за наук. ред. Л. Я. Бірюк. Суми : ФОП Литовченко Є. Б., 2020. 344 с.
7. Формування і розвиток професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи в контексті синергетичного підходу /Пішун С.Г., Бірюк Л.Я. (Секція 5. С. 68-84). New impetus for the advancement of pedagogical and psychological sciences in Ukraine and EU countries: research matters : Collective monograph. Vol. 1. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. 864 р. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-032-2-5
8. Культурологічний підхід як методологічна основа процесу професійної підготовки майбутніх учителів молодших класів /Бірюк, Л.Я.Пішун С.Г. (Розділ 1.7. С.76-86). Modern education, training and upbringing: collective monograph / Abdullayev A., Rebar I., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. р. 594 с.

Статті опубліковані у фахових наукових виданнях України

9. Дозвіллєва діяльність молоді: становлення й розвиток (ретроспективний аналіз). / Пішун С. Г. Збірник наукових праць «Педагогічні науки», випуск Випуск LXXXI, Том 1.Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. С.100–105.
10. Компетентнісний підхід до формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи: історія та сучасність. / Пішун С. Г., Бірюк Л. Я. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Вип. 1 (36) / Глухівський НПУ ім. О. Довженка ; редкол. : О. І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. Глухів: РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2018. С.239 – 251. (Серія: Педагогічні науки; вип. 36).
11. Музичне мистецтво в структурі інтегрованих занять в початковій школі / Пішун С. Г., Мішедченко В.В. Молодь і ринок № 6 (161), 2018. С. 53-58
12. Особливості музичного навчання й виховання учнів третього класу загальноосвітньої школи / Пішун С. Г., Мішедченко В.В. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Вип. 38 / Глухівський НПУ ім. О. Довженка ; редкол.: О. І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. Глухів: РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2018. С. 209. –216. (Серія: Педагогічні науки; вип. 38).
13. Художньо-специфічні принципи інтегрованого викладання музичного мистецтва в початковій школі / Пішун С. Г., Гречаник Н.І Молодь і ринок № 2 (169), 2019. С. 85-90.
14. Культурологічний підхід у сегменті професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи / Пішун С. Г., Бірюк Л. Я. Збірник наукових праць «Педагогічні науки», випуск LXXXVI, Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. С.217–222.
15. Інтеграція музично-педагогічних компонентів у професійній підготовці майбутніх учителів музики в початковій школі. Молодь і ринок. Дрогобич, 2020. № 1 (180). С. 85-90. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.195803
16. Бірюк, Пішун. Діагностика педагогічного ресурсу вчителів початкової школи. Інноваційна педагогіка. Одеса, 2020. № 22. С. 97-101. DOI https://doi.org/10.32843/2663- 6085/2020/22-1.21
17. Інтегративний підхід до професійної підготовки майбутніх учителів початкової освіти // Пішун С. Г., Бірюк Л. Я. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Вип. 1 (42) / Глухівський НПУ ім. О. Довженка ; редкол. : О. І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. Глухів: РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2020. С.19 – 28. (Серія: Педагогічні науки).
18. Парадигмальний підхід у формуванні комунікативної компетентності майбутніх фахівців початкової школи / Пішун С. Г., Бірюк Л. Я. Молодь і ринок. Дрогобич, № 1/187 (2021). С. 22‒27. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2021.228267
19. Аксіологічний підхід до формування професійно спроможної особистості майбутніх учителів початкових класів / Пішун С. Г., Бірюк Л. Я. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 56. Том 1. С. 161‒166. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/56-1-23 http://www.aphn-journal.in.ua/56-2022

Статті опубліковані у періодичних наукових виданнях інших держав

20. Пішун С.Г. «Інкорпорація інформаційно-комп’ютерних технологій у музично-педагогічній підготовці вчителя молодших класів». International scientific conference «Information technologies and management in higher education and sciences» : conference proceedings (November 28, 2022. Fergana, the Republic of Uzbekistan). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. Part 2. 384-386 pages.

Публікації в інших виданнях

21. Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів / Пішун С.Г., Бірюк Л. Я. Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції 20 березня 2018 р. Київ: НАУ, 2018. С. 28–29.
22. Портфоліо як засіб формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів / Пішун С.Г., Бірюк Л.Я. Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції 16–17 лютого 2018 р., м. Одеса). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2018. Ч. 1. С. 79–82.
23. Навчальне завдання як психологічна детермінанта у діяльності студентів вищих навчальних закладів / Пішун С.Г. Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 6–7 квітня 2018 року). Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2018. Ч.1. С. 23-24.
24. Специфіка роботи загальноосвітньої школи в педагогічно-корекційному супроводі та попередженні девіантної поведінки учнів початкових класів / Пішун С.Г., Бірюк Л.Я. Людина та соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти): збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, Україна, 21–22 вересня 2018 року). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2018. Ч. 1. С. 52-56.
25. Професійна підготовка вчителя-початківця: компетентнісна модель / Пішун С.Г., Бірюк Л.Я. Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика: збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18-19 січня 2019 року). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2019. Ч. 1. С. 70–74.
26. Траєкторії професійної підготовки з музичного мистецтва майбутніх учителів початкових класів / Пішун С.Г. «Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук»: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 1-2 лютого 2019 року). Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2019. Ч. 1. С. 70–74.
27. Виховний процес і розвиток особистості в інтегрованій музично-творчій діяльності / Пішун С.Г. «Сучасний рух науки»: тези доп. VI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 4-5 квітня 2019 р. Дніпро: «WayScience», 2019. С. 925–929 с.
28. Взаємодія у мережі як інструмент забезпечення розвитку інноваційного ресурсу вчителя музики / Пішун С.Г. «Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення»: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції ( м. Полтава, 21-22 березня 2019 року). Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2019. С. 120-123.
29. Особистісно-акмеологічний ресурс педагога в сучасному освітньому просторі / Пішун С.Г., Бірюк Л.Я. Психологія та педагогіка:історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень практика: збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 20-21вересня 2019 року). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2019. Ч. ІІ. С. 30–34.
30. Мотиваційно-адаптаційні складові психологічної підготовки вчителів / Пішун С.Г., Бірюк Л.Я. «Актуальні проблеми практичної психології»: збірник статей VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, Вінниченко М. Д. Суми, 2020. С. 7–13.
31. Глобалізаційні виклики як детермінанта оптимізації освітнього простору України / Пішун С.Г., Бірюк Л.Я. 25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. Суми: «Видавничий дім «Ельдорадо», 2020. С. 267‒268.
32. Педагогічне управління професійним самовдосконаленням майбутніх учителів початкової школи та специфіка цього процесу / Пішун С.Г., Бірюк Л.Я. Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 24–25 січня 2020 року). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2020. Ч. 1. С. 73-77.
33. Четверта промислова революція та освітні виклики / Пішун С.Г., Бірюк Л.Я. Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах упровадження ідей Нової української школи: матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (6-7 травня 2020 року): збірник тез. Прилуки: Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж ім. І.Я. Франка, 2020. – 455 с.
34. Інформаційно-цифрові технології в професійній підготовці вчителя музичного мистецтва / Пішун С. Г. Глухівські читання - 2020. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук : Збірник матеріалів Х міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / За заг. ред. О.І. Луценко. Глухів, 2020. С. 147‒148.
35. Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи з позицій системного підходу / Пішун С.Г., Бірюк Л.Я. Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2021. Ч. 1. С. 49‒53.
36. До питання ролі системного підходу у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи / Пішун С.Г., Бірюк Л.Я. Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки [зб. наук. пр.]: матеріали II міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 27 січня 2021 р.). Київ, 2021. С. 34‒41.
37. Формування професійної компетентності в педагогічній діяльності вчителя музичного мистецтва / Пішун С. Г. Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика: збірник наукових статей / за заг. ред. Л. В. Сєрих. Суми: НІКО, 2021. С. 266-268.
38. До питання профілактики поведінки важковиховуваних учнів молодших класів / Пішун С.Г., Бірюк Л.Я. Стан освітнього процесу в умовах викликів сьогодення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 12 лютого 2021 р). Дніпро : Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, 2021. С. 84 – 86.
39. Інноваційні процеси на уроках музичного мистецтва учнів початкових класів / Пішун С. Г. Синергія формальної, неформальної, та дуальної освіти майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (11-12 червня 2021 року,Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка).Чернігів, 2021. С. 58‒61.
40. Д. С. Бортнянський: ґенеза митця в культурному простопі другої половини ХVIII століття / Пішун С. Г. «Україна і світ. Імена та події в педагогічній і культурно-мистецькій думці (до 270-річчя Дмитра Бортнянського)»: матеріали Всеукраїнської науково-практичоїа конференції, 28 жовтня 2022 року, м. Глухів, 2022. С. 67‒71. https://drive.google.com/file/d/1ohJeb1tCc2oMpmHweTffZu7kCgjh_qIl/view
41. Аксіологічний підхід як вектор у реалізації професійної освіти / Пішун С. Г. Актуальні проблеми навчання і виховання в умовах інтеграційних процесів в освітньому та науковому просторі: збірник тез доповідей V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 4 листопада 2022 р., Мукачево / Ред.кол.: Т.І.Бондар (гол.ред.) та ін. – Мукачево : МДУ, 2022. С. 95-97. https://msu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/12/Збірник-тез.pdf
42. Інкорпорація інформаційно-комп’ютерних технологій у музично-педагогічній підготовці вчителя молодших класів / Пішун С. Г. International scientific conference «Information technologies and management in higher education and sciences» : conference proceedings (November 28, 2022. Fergana, the Republic of Uzbekistan). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. Part 2. 384-386 pages.

Навчально-методичні видання

43. Культурологічний аспект професійної підготовки майбутніх учителів. навч. посіб. / С.Г. Пішун, Н.І. Гречаник Суми: Друк. ФОП Баганець С. Г., 2018.‒ 239 с.
44. Історія музичного мистецтва. Робоча навчальна програма (денна форма навчання) / С.Г. Пішун Суми: Поліграфічні послуги ФОП Барабанцева С. Г. 2019.‒ 33 с.
45. «Історія музичного мистецтва»: методичні рекомендації до самостійної роботи / С.Г. Пішун Суми: Поліграфічні послуги ФОП Барабанцева С. Г. 2020. ‒ 52 с.
46. Методологічні засади формування й розвитку професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи : монографія / за наук. ред. Л. Я. Бірюк / С.Г. Пішун Суми : ФОП Литовченко Є. Б., 2020. ‒ 344 с.

Підвищення кваліфікації
к.п.н., доц. Пішуна С. Г.

1. Підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних і науково-педагогічних працівників у Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Обсяг стажування 150 годин / 5 кредитів ЄКТС. Тема стажування: «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх учителів до фахової діяльності у початковій школі». Посвідчення ПК 02139771 6243-17 06.12.2017 р.
2. Підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних і науково-педагогічних працівників у Сумському державному університеті. Обсяг стажування 30 годин/ 1 кредит ЄКТС. Тема стажування: «Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навчального процесу в дистанційній формі». Свідоцтво №СП 05408289 / 0636-20 від 01.06.2020 р.

 

 

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru