Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

pulginaПлугіна Альона Петрівна – асистент кафедри педагогіки і психології початкової освіти.

 У Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка працює з 2010 року.

            Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філософії «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів медіа-освітніх умінь».

 Коло наукових інтересів: медіа-компетентність майбутніх учителів початкової школи; впровадження медіа-освітніх засобів у освітній процес.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктор філософії:

1. Плугіна А. П. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів медіакомпетентності. : дис. ... д-ра філософії за спеціальністю 013 Початкова освіта. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. Глухів, 2020. 278 с.

Монографії
2. Плугіна А. П. Методична підготовка майбутніх учителів початкової школи до реалізації вимог освітнього процесу на засадах упровадження сучасних медіа-освітніх технологій. Modern Technologies in Education. Collective Scientific Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019; ISBN 978-83-946765-5-1; pp. 495, illus., tabs., bibls. C. 386-397.
3. Плугіна А. П. Формування медіа-компетентності як необхідної складової підготовки майбутніх учителів початкової школи. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: компетентнісний та інтегративний підходи: монографія / за наук. ред.. Л. Я. Бірюк. Суми, Вінниченко М. Д., 2019. 382 с.

Навчально-методичні видання
4. Плугіна А. П., Бірюк Л. Я. Словник-довідник з медіа-освітньої діяльності: навчальний посібник. Суми: Вінніченко М. Д., 2018. 152.
5. Плугіна А. П. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів медіа-освітніх умінь: навчальна програма курсу за вибором для студентів спеціальності 013 Початкова освіта. Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2019. 79 с.

Статті у виданнях, які індексуються в наукометричних базах Web of Science та Scopus:
6. Kuchai О., Hrechanyk N., Pluhina A., Chychuk A., Biriuk L., Shevchuk I. World Experience in the Use of Multimedia Technologies and the Formation of Information Culture of the Future Primary School Teacher. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.22 No.3, March 2022. С. 760-768.

Статті опубліковані у фахових наукових виданнях України
7. Плугіна А. П. Розроблення наукового апарату дослідження «Формування соціокультурної компетентності молодших школярів засобами казки». Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка: зб. наук. праць. Вип. 32 / Глухівський НПУ ім. О. Довженка; редкол.: О. І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. Глухів: РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2016. С. 219-227.
8. Плугіна А. П. Реалізація компетентнісного підходу в освітньому процесі початкової школи. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 15 (58). Рівне: РДГУ, 2017. С. 5-8.
9. Плугіна А. П. Аналіз європейського та вітчизняного досвіду підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів медіа-освітніх умінь. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Вип. 35. Глухів. 2017. С. 295-303
10. Плугіна А. П. Обґрунтування педагогічних умов підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування медіа-освітніх умінь. Вісник Черкаського університету. Серія: педагогічні науки. № 2, 2019. С. 123-128.
11. Плугіна А. П. Експериментальна перевірка ефективності моделі формування медіакомпетентності майбутніх учителів початкової школи. Науковий журнал «Інноваційна педагогіка». Випуск 21. Том 3, 2020. С. 82-86.
12. Плугіна А. П. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування медіаграмотності в учнів. Acta Paedagogiсa Volynienses, 2021.№ 6, 65-72. https://doi.org/10.32782/apv/2021.6.11
13. Плугіна А. П. Інформаційна грамотність майбутніх учителів початкової школи як складова академічної доброчесності. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 2021, Вип. 3 (47). С. 128-137.
14. Плугіна А. П. Психолого-педагогічні особливості взаємовідносин батьків та молодших школярів. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 2022, Вип. 3 (50).

Статті опубліковані у періодичних наукових виданнях інших держав
15. Pluhina A. P. the importance of a fairy tale in the process of forming primary school pupils’ socio-cultural competence. SWorld Journal, Issue № 11, Vol. 8. Pedagogy, Psychology and Sociology. Ivanovo, 2016. S. 32-35.
16. Плугіна А. П. Реалізація методики підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів медіа-освітніх умінь. Сolloquium-journal. № 20 (44), Część 3. 2019. Warszawa, Polska. С. 50-55.
17. Плугіна А. П. Методика формування медіакомпетентності майбутніх учителів початкової школи. Traektoriâ Nauki= Path of Science, 2020. Vol. 6. № 9. С. 3034-3045.
18. Плугіна А. П. Теоретичні передумови підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів медіаосвітніх умінь. Traektoriâ Nauki= Path of Science, 2021. Vol. 7. No 5. С. 3034-3043

Публікації в інших виданнях
19. Плугіна А. П. Формування соціокультурної компетентності молодших школярів засобами народної казки. Глухівські наукові читання – 2016. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук: матеріали VI Міжнародної інтернет-конференції молодих учених і студентів 27-29 вересня 2016 року. Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 2016. С. 26-28.
20. Плугина А. П. Применение медиа в процессе подготовки будущих учителей начальной школы. Материалы XIV Международной научно-практической конференции молодых исследователей (Барановичи, 17 мая 2018 года). Часть 2. Барановичи БарГУ, 2018, с. 76-78.
21. Плугіна А. П. Формування соціокультурної компетентності засобами казки в учнів початкових класів. Формування соціокультурної компетентності вчителя: зміст, традиції, інновації : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Глухів, 29–30 вересня 2016 року). Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 2016.
22. Плугіна А. П. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування у молодших школярів елементарних медіа-освітніх умінь. Компетентнісний підхід в освіті: збірник наукових праць. До 60-річчя факультету початкової освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка / відп. за випуск Демидчик Г. С. Суми: Видавництво Вінніченко М. Д., 2017. С. 121-125.
23. Плугіна А. П. Теоретичні передумови підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування елементарних медіа-освітніх умінь у молодших школярів. Збірник статей П’ятої міжнародної науково-методичної конференції «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи». Київ: Центр Вільної Преси, Академія української преси, 2017. 150-158 с.
24. Плугіна А. П. Training future primary school teachers for shaping primary school pupils’ elementary media educational skills. Матеріали V науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами. Суми : Вінніченко М. Д. 2017. С. 56−58.
25. Плугіна А. П. Формування медіа-освітніх умінь майбутніх учителів початкових класів. Глухівські наукові читання – 2017. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук : матеріали VII Міжнародної інтернет-конференції молодих учених і студентів 4-6 грудня 2017 року : у 2 ч. / відп. за випуск Вишник О. О. Суми : Вінниченко М. Д., 2017. Ч. 1. С. 68-71.
26. Плугіна А. П. Педагогічна сутність і структурні компоненти медіа-компетентності майбутніх учителів початкових класів. Компетентнісний підхід в освіті: теорія і практика : збірник наукових праць. Випуск 2. Відп. за випуск Пінчук І. О. Суми: Вінниченко М. Д., 2018. С. 108-113.
27. Pluhina Alyona Peculiarities of media applying in teaching primary school pupils. Матеріали VI науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами «The 21st Century Challenges in Education and Science» / за заг. ред. Лавриченко Н. М. : [Випуск 6] Суми : Вінніченко М. Д. 2018. С. 56−58.
28. Плугіна А. П. Методика формування медіа-освітніх умінь майбутніх учителів початкової школи. Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 23-24 травня 2018 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. С. 54−56.
29. Плугіна А. П. Медіа-освіта як процес розвитку особистості за допомогою засобів масової комунікації. VІІІ міжнародна науково-практична конференція «Лідерство – фундаментальний інструмент комунікацій: європейський діалог» (14-16 вересня 2018 року). Суми: ТОВ «ВПП «Фабрика друку», 2018. 76 с., С. 70-72
30. Плугіна А. П. Модель формування медіа-компетентності майбутніх учителів початкової школи, 2019. Науковий часопис “Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology”. Vol. 7, Issue 3, 2019.
31. Плугіна А. П. Мотиваційний компонент структури медіа-компетентності майбутніх учителів початкової школи. Матеріали звітної науково-практичної конференції здобувачів освіти (онс «Доктор філософії») (Глухів, 6-7 лютого 2019 року).
32. Плугіна А. П. Особливості застосування медіа у процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи. Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 21-22 березня 2019 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. 157 с. С. 136-138 (0,2 д.а.).
33. Плугіна А. П. інформаційна грамотність як складова академічної доброчесності майбутніх учителів початкової школи. Збірник матеріалів щорічної звітної науково-практичної конференції здобувачів середньої, фахової передвищої і вищої освіти, аспірантів, молодих учених (м. Глухів, 11-12 березня 2021 р.), Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2021. С. 225-226.
34. Плугіна А. П. особливості застосування мультимедіа як засобу формування пізнавальної активності молодших школярів. Глухівські цитання - 2021. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук : Збірник матеріалів ХІ міжнародної науково-практицної інтернет-конференчії / За заг. ред. А. С. Полякова. Глухів, 2021. С. 374-375.
35. Плугіна А. П. Розвиток критичного мислення в учнів початкової школи. Освіта і наука ХХІ століття : матеріали звітної науково-практичної конференції викладачів (м. Глухів, 4 травня 2022 року). 2022. С. 145-146.
36. Плугіна А. П. Теоретико-методичні засади розвитку критичного мислення у молодших школярів. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : Збірник наукових праць. Вип. 2(8), 2022. С. 35-41
37. Плугіна А. П. Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів засобами медіатехнологій. Концептуальні підходи формування емоційного інтелекту у здобувачів освіти : матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції молодих учених та студентів (м. Глухів, 9 листопада 2022 року). 2022. С. 81-84
38. Плугіна А. П. Медіаосвітні уміння майбутніх учителів початкових класів як складова інформаційної культури. Глухівські читання - 2022. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук : збірник матеріалів ХІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / за заг. ред. А. С. Полякова (м. Глухів, 7-8 листопада 2022 року). Глухів, 2022. С. 402-404

Підвищення кваліфікації доктора філософії Плугіної А. П.

Підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних і науково-педагогічних працівників у Сумському державному університеті. Обсяг стажування 30 годин/ 1 кредит ЄКТС. Тема стажування: «Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навчального процесу в дистанційній формі». Свідоцтво №СП 05408289 / 0637-20 від 01.06.2020 р.

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru