Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Тюльпа Тетяна МиколаївнаТюльпа Тетяна Миколаївна – доктор педагогічних наук, доцент.
Загальний педагогічний стаж – 37 років. У Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра. Довженка працює 35 років, з 1988 року.
З 1999 року навчалася в аспірантурі при Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди.

Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Розвиток теорії й практики естетичного виховання в Україні (1917-1937 рр.)» захищена 6 квітня 2005 у спеціалізованій ученій раді Д 64.053.04. Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, номер диплома ДК №031067.

Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук «Система формування соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей у професійній підготовці». захищена 15 грудня 2020 року на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 70.052.05 у Хмельницькому національному університеті, номер диплома ДД № 010846.

 Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук:
1. Система формування соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей у професійній підготовці [Текст] : автореф. Дисертація д-ра пед. наук : 13.00.04 / Тюльпа Тетяна Миколаївна ; Хмельниц. нац. ун-т. - Хмельницький, 2020. - 587 с


Монографії
2. Тюльпа, Т. М. (2020). Соціальна компетентність майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей: теорія й практика. Монографія. Черкаси. Видавець Чабаненко Ю. А.
3. Тюльпа Т. М. Історико-педагогічні передумови процесу становлення й розвитку системи естетичного виховання особистості у вітчизняній педагогіці. Вища педагогічна освіта в Україні: історичний вимір та виклики сьогодення: моногр. / П. Біліченко, О. Зайцева, А.Зінченко, та ін.; за заг. ред. Г. Луценка. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2022. – 180 с. (Колектив авторів: П. Біліченко (Р. 1), Т.Тюльпа (Р. 2), Т. Ільїна (Р.3), , А.Зінченко (Р. 4), В. Зінченко (Р. 4), Н.Лавриченко (Р.5), О.Мілютіна (Р.5), О. Зайцева (Р.6), Г.Луценко (Р.6), О.Луценко (Р.6), Н.Цуркан (Р.6), Г. Іскакова (Р.7) 1 д.а.
4. Тюльпа Т. М. Особистісне становлення майбутнього фахівця соціономічних спеціальностей як основа його соціальної компетентності. Prospektive globale wissenschaftliche Trends '2021 / Prospective global scientific trends' 2021 : монографія. Karlsruhe: NetAkhatAV, 2021.

Статті у виданнях, які індексуються в наукометричних базах Web of Science та Scopus:
5. The Role of Tolerance to Promote the Improving the Quality of Training the Specialists in the Information Society / Oleksandr Makarenko, Inna Levenok, Valentyna Shakhrai, Liudmyla Koval, Tetiana Tyulpa, Andrii Shevchuk, Olena Bida. International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.22 No.12, рр. 63-70.

Статті опубліковані у фахових наукових виданнях України
6. Тюльпа, Т. М. (2019a). Соціалізованість майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей як фактор успішності формування соціальної компетентності. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Сер. : Педагогічні науки, 41, 78–87. (9 міжнар. наук. баз).
7. Тюльпа, Т. М. (2019b). Соціалізуючий потенціал педагога як представника соціономічної професії. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки», 4, 33–38. (6 міжнар. наук. баз).
8. Тюльпа, Т. М. (2019c). Аксіологічний підхід до формування соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей у професійній підготовці. Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 6 (93), 271–279. (4 міжнар. наук. бази).
9. Тюльпа, Т. М. (2020a). Теоретичне обґрунтування сутності соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 72, 210–214. (1 міжнар. наук. база).
10. Тюльпа, Т. М. (2020b). Провідні фактори професійної підготовки майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 42, 104–112. (9 міжнар. наук. баз).
11. Тюльпа, Т. М. (2020c). Соціономічна сфера як поле формування соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей. Актуальні питання гуманітарних наук, 27, 133–138. (1 міжнар. наук. база).
12. Тюльпа, Т. М. (2020d). Наукове підґрунтя визначення структури соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей. Інноваційна педагогіка, 21, 127– 33. (1 міжнар. наук. база).
13. Тюльпа, Т. М. (2020e). Теоретико-методологічні положення концепції формування соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей у процесі фахової підготовки. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 188, 149–155. (5 міжнар. наук. баз).
14. Тюльпа, Т. М. (2020f). Структура соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей. Проблеми підготовки сучасного вчителя, 1, 193–204.(6 міжнар. наук. баз) .
15. Тюльпа, Т. М. (2020g). Обґрунтування критеріїв і показників сформованості соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей. Молодий вчений, 2, 142–145. (4 міжнар. наук. бази).
16. Тюльпа, Т. М. (2020h). Організаційно-педагогічні умови формування соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей у професійній підготовці. Молодий вчений, 3, 131–134. (4 міжнар. наук. бази).
17. Тюльпа Т.М. Формування готовності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей до професійної діяльності у контексті компетентнісної парадигми розвитку сучасної освіти. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 2021, Вип. 2 (46).
18. Тюльпа Т.М. Формування готовності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей до професійної діяльності у контексті компетентнісної парадигми розвитку сучасної освіти. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 2021, Вип. 2 (46). (0,6)
19. Тюльпа Т.М. (2022). Громадянська активність як складник діяльнісного компонента соціальної компетентності майбутніх спеціальностей. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 48, 19–26.
20. Тюльпа Т. М. Соціально-психологічні проблеми становлення професійної діяльності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей у вітчизняних наукових дослідженнях. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 2022, Вип. 3 (50).

Статті опубліковані у періодичних наукових виданнях інших держав
21. Тюльпа, Т. М. (2014c). Соціальне виховання студентської молоді як соціально-педагогічна проблема. French Journal of Science and Education, 2, 499–503.
22. Тюльпа, Т. М. (2019d). Соціальні фактори професійної підготовки майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей в умовах модернізації сучасної освіти в Украні. Revistă ştiinţifică progresivă, 1, 33–37. (1 міжнар. наук. база).
23. Тюльпа, Т. М. (2020i). Характеристика сутності категорії соціальна компетентність майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей. Хуманитарни балкански изследвания (Humanitarian Balkan Research), Т. 4, 1, (7). 43–46.
24. Тюльпа, Т. М. (2020j). Особистісний підхід до формування соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей. Сolloquium-journal, 4 (56), 49–51. (1 міжнар. наук. база).
25. Тюльпа, Т. М. (2020). Особливості професійної діяльності соціального педагога як представника соціономічної професії. Сolloquium-journal, 5 (57), 59–61. (1 міжнар. наук. база).
26. Тюльпа, Т. М. (2020k). Організація й методика проведення педагогічного експерименту щодо формування соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей. Сolloquium-journal, 12 (64), 49–52. (1 міжнар. наук. база).
27. Тюльпа, Т. М. (2020l). Структурно-функціональна модель системи формування соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей. Сolloquium-journal, 15 (67), 64–68. (1 міжнар. наук. база).
28. Тюльпа Т. М. (2020m). Характеристика педагогічної системи формування соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей Хуманитарни балкански изследвания (Humanitarian Balkan Research). Болгарія. Т.5. № (9). С.
29. Тюльпа, Т. М. (2022). Ґенеза становлення компетентнісної парадигми в освіті як основи професійної підготовки майбутніх фахівців. Сolloquium-journal, 17 (140), 59–61.
30. Тюльпа Т. М. Компетентнісна парадигма соціальної освіти студентів закладів вищої освіти. Colloquium-journal. №33 (156), 2022. 44-47.

Публікації в інших виданнях
31. Тюльпа, Т. М. (2020). Системність у побудови процесу формування соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей. Priority directions of science development. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. Lviv: SPC «Sci-conf.com.ua».
32. Тюльпа, Т. М. (2020). Системний підхід до формування соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей. Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool: United Kingdom.
33. Тюльпа, Т. М. (2020). Феномен волонтерства як умова формування соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей. Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. SPC Kharkiv: «Sci-conf.com.ua».
34. Тюльпа, Т. М. (2020). Результати формування мотиваційно-ціннісного компонента соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей. Topical issues of the development of modern science. Abstracts of the 12th International scientific and practical conference. Sofia, Bulgaria: Publishing House “ACCENT”.
35. Тюльпа Т. М. Актуальні проблеми формування соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей. Modern directions of scientific research development. Proceedings of the 13th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. 2022. Pp. 549-554. URL: https://sci-conf.com.ua/xiii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-15-17-iyunya-2022-goda-chikago-ssha-arhiv/.
36. Тюльпа Т., Єгорова К., Рожок В. Метод груп взаємодопомоги в активізації молоді для пошуку варіантів самозайнятості. : Abstracts of the Ist International Scientific and Practical Conference Rotterdam, Netherlands 2021. Pp. 12−16. URL: https://eu-conf.com
37. Тюльпа, Т. М. Проблеми формування соціальної компетентності у підлітків групи ризику. Освіта і наука ХХІ століття : матеріали звітної науково-практичної конференції викладачів (м. Глухів, 4 травня 2022 року). 2022. 253 с. https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGpFgzrRBcfQPWXvpfJbFqzFrpk?projector=1&messagePartId=0.1
38. Тюльпа Т. М. Обґрунтування компетентнісної парадигми в освіті як основи професійної підготовки майбутніх фахівців. // Іnternational scientific innovations in human life. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Manchester, United Kingdom. 2021. С. 415-419. (0,25 )

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru