Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

11

Бірюк Людмила Яківна – доктор педагогічних наук, професор.

Загальний педагогічний стаж – 45 років. У Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка працює з 1990 року.

З 1991 року навчалась в аспірантурі при Харківському педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди. Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Збагачення словникового запасу молодших школярів у процесі вивчення російських народних казок», захищена 18.09.1996 р. в Інституті педагогіки АПН України; КН № 011787 від 18.09.1996 р.

Список наукових праць

Дисертація та автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук:
«Збагачення словникового запасу молодших школярів під час вивчення російських народних казок», 1996 р.

Дисертація та автореферат на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук:
Теорія і технології формування комунікативної компетентності з російської мови майбутнього вчителя початкових класів : дисертація д-ра пед. наук : 13.00.04 / Бірюк Людмила Яківна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. Черкаси, 2012 р. 650 с.

Автореферат на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук:
Теорія і технології формування комунікативної компетентності з російської мови
майбутнього вчителя початкових класів : автореферат дис.... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Бірюк Людмила Яківна; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. Глухів, 2012 р.40 с.

Монографії:
1. Бірюк Л.Я.Розвиток педагогічної майстерності викладача в умовах неперервної освіти / Авторським є п. «Професійне становлення вчителя початкової школи Україні»: монографія / [за ред. М.М. Солдатенка, О.М. Семеног]. Глухів : РВВ ГДПУ, 2008. 484 с. С.132-144.
2. Бірюк Л.Я. Комунікативна компетентність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і технології формування (на матеріалі методики викладання російської мови): монографія. К. – Глухів, РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2009. – 317 с. (17 д.а.)
3. Комплексний підхід до фахової підготовки сучасного вчителя початкових класів: монографія / авторським є п. 2.5. Кредитно-модульна і модульно-рейтингова технології оволодіння комунікативною компетентністю з російської мови майбутніми вчителями початкових класів / монографія [за наук. ред. М.С. Вашуленка]. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. – 312 с. – С.189-204.
4. Бірюк Л.Я. Теоретичні засади формування професійно-комунікативних якостей майбутніх вчителів початкових класів //Transformations in Contemporary Society: Humanitarian Aspects: монографія. Opole: Тhe Academy of Management and Administration in Opole, 2017; ISBN 978-83-62683-99-4; p. p. 288. 1.11. 64-72 р.
5. Бірюк Л.Я. Теоретичні основи формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи засобами тренінгової діяльності. Modern Technologies in Education. Collective Scientific Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2018; ISBN 978-83-946765-5-1; pp. 495. PP. 204-215. Колективна монографія, INDEX COPERNICUS
6. Бірюк Л.Я.. Системний підхід як методологічне підґрунтя формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019. pp. 299–305. Колективна монографія, INDEX COPERNICUS.
7. Бірюк Л.Я. 1.3. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової освіти до реалізації Концепції «Нова українська школа»; 1.4 Компетентнісний підхід як теоретичний підґрунтя формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової освіти у процесі професійної підготовки. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: компетентнісний та інтегративний підходи: колективна монографія /за наук. ред. Л. Я. Бірюк. Суми: Вінниченко М.Д. 2019. 382 с.
8. Бірюк Л.Я. Теоретико-методичні основи застосування інтегративного підходу в процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів. Education for Achieving Sustainable Development. Publishing House of Katowice School of Technology, 2020, №35. ‒ С.122-133. Колективна монографія.
9. Бірюк Л. Я. Пішун С. Г. Формування і розвиток професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи в контексті синергетичного підходу. (Колективна монографія). New impetus for the advancement of pedagogical and psychological sciences in Ukraine and EU countries: research matters : Collective monograph. Vol. 1. Riga, Latvia :“Baltija Publishing”, 2021. P. 68-84. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-032-2-5
10. Бірюк, Л. Я. Пішун С. Г. Культурологічний підхід як методологічна основа процесу професійної підготовки майбутніх учителів молодших класів. (Колективна монографія). Modern education, training and upbringing: collective monograph / Abdullayev A., Rebar I., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 594 р. Available at : DOI - 10.46299/ISG.2021.MONO.PED.I

Навчально-методичні видання:
1.Бірюк Л.Я. Теорія і технологія формування комунікативної компетентності з російської мови майбутнього вчителя у процесі професійної підготовки: програма спецкурсу. Глухів : РВВ ГДПУ, 2006. 40 с. (Гриф МОН України. Лист №14/18-423 від 05.07.2006р.).
2. Бірюк Л.Я. Лінгводидактичний словник-довідник. Глухів : РВВ ГДПУ, 2006 160 с. Гриф МОН України. Лист №14/18-424 від 05.07.2006р.).160 с.
3.Бірюк Л.Я. Теорія і технологія формування комунікативної компетентності з російської мови майбутнього вчителя у процесі професійної підготовки: програма спецкурсу. Глухів : РВВ ГДПУ, 2006. 40 с. (Гриф МОН України. Лист №14/18-423 від 05.07.2006р.).
4. Бірюк Л.Я. Лінгводидактичний словник-довідник. Глухів : РВВ ГДПУ, 2006. 160 с. Гриф МОН України. Лист №14/18-424 від 05.07.2006р.). 160 с.
5. Бірюк Л.Я., Альмерот О.В. Артпедагогічний словник: навчальний посібник для студентів факультету початкової освіти / автори-упорядники Альмерот О.В, Бірюк Л.Я. Суми : Ярославна, 2017. 512 с.
6. Бірюк Л.Я., Шейко Г.Д. Психолого-педагогічні аспекти спілкування викладача і студентів: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів. Суми: Вінніченко М.Д., 2018. 104 с.
7. Бірюк Л.Я., Плугіна А.П.. Словник-довідник з медіаосвітньої діяльності: навчальний посібник. Суми : Вінниченко, 2018. 152 с.(3 д.а.)
8. Бірюк Л.Я., Сєрих Т.М. Словник-довідник з полікультурної комунікації: навчальний посібник. Суми: НІКО, 2019. 152 с.
9. Бірюк Л.Я., Пінчук І.О. Англо-український словник освітньої лексики. Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія». 2020. 268 с. (д.а. 8)

Статті у виданнях, які індексуються в наукометричних базах Web of Science та Scopus:
1. Бірюк Л.Я. Стаття в наукометричному журналі Scopus за назвою «Висхідний підхід у формуванні соціального складника вищої освіти, розвитку і лідерства». Випуск: Vol 20, No 6 (2021). С. 299-318. Режим доступу: https://www.ijlter.org/index.php/ijlter/article/view/2177 https://www.scopus.com/sourceid/21100897703; International Journal of Learning, Teaching and Educational Research BOTTOM-UP APPROACH TO SHAPING THE SOCIAL SIDE OF TERTIARY EDUCATION, DEVELOPMENT, AND LEADERSHIP .
2. Бірюк Л.Я. Стаття в наукометричному журналі Web of Science за назвою Biryuk Lyudmyla.Formation of Communicative Skills of Future Teachers in the Process of Studying at Higher Education Institutions. Innovation Tehnology and Manegement Journal”GEITEC”. 03.06.2021. ISSN: 2237 – 0722.
3. Hanna Marynchenko, Liudmyla Biriuk, Kateryna Korsikova, Olena Polozova. Ways to Improve the Communicative Skills of Pedagogical Specialties Students in the Higher Educational Institutions
DOI: https://doi.org/10.33423/jhetp.v22i6.5225Journal of Higher Education Theory and Practice Vol. 22(6) 2022.Vol. 22(6) 2022. Рр. 24-34. https://articlegateway.com/index.php/JHETP/article/view/5225 .Scopus.
4. Kuchai О., Hrechanyk N., Pluhina A., Chychuk A., Biriuk L., Shevchuk I.World Experience in the Use of Multimedia Technologies and the Formation of Information Culture of the Future Primary School Teacher. DOI: 10.22937/IJCSNS/2022/22/3/100.IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.22 No.3, March 2022. VOL.22 No.3, March 2022. С. 760-768. Web of Science.
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000779555700022?state=%7B%7D

Статті опубліковані у фахових наукових виданнях України:

1.Biryuk L.Ya. Psychological grounds of forming intending primary school teachers’ communicative competence. SWorldJournal Issue №11, Volume 8, November 2016. Index Copernicus, РИНЦ. С. 36-39. (Фахове видання, Index Copernicus.). (0,5 д.а.).
2. Бірюк Л.Я. Формування готовності майбутнього вчителя початкових класів до навчання російської мови / Л.Я. Бірюк // European Humanities Studies. (Index Copernicus). 2016. 269 с. С. 18-23. (Фахове видання, Index Copernicus.). (0,5 д.а.).
3. Бірюк Л.Я. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до професійної діяльності з російської мови. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. голов. ред А.А. Сбруєва. Суми, СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. Випуск 5 (59). 484 с. – С.192- 199. (0,5 др.а.). Index Copernicus.
4. Бірюк Л.Я. Компетентнісний підхід як методологічне підґрунтя формування професійної
компетентності майбутнього викладача. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка: зб. наук. праць. Вип. 30. Глухівський НПУ ім. О. Довженка; редкол. : О.І. Курок (відп. ред.) [та ін]. Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2016. (Серія : Педагогічні науки; вип. 30). С. 7-13. Фахове видання. (0,7 д.а.).
5. Бірюк Л.Я.Г Ґенеза та змістова характеристика інтегрованої системи функціонування
полідисциплінарної кафедри початкової освіти. Педагогічні науки. Херсон. 2017. № 78. С. 64-69. (Фахове видання, Index Copernicus.). (0,5 д.а.).
6. Бірюк Л.Я. Проблеми і можливості професійного самовдосконалення вчителів початкової школи у інтегрованому навчальному середовищі. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Вип. 35. Глухівський НПУ ім. О. Довженка ; редкол. : О. І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2017. С.121 – 128. (Серія: Педагогічні науки; вип. 35). (Фахове видання, Index Copernicus.).
7. Бірюк Л.Я. Дозвіллєві орієнтири соціуму та їх регламентація у процесі виховання особистості. Педагогічні науки. Випуск LXXV. Том 2. Херсон. 2017. С. 15-20. (Фахове видання, Index Copernicus.).(0,6 д.а).
8. Бірюк Л.Я. Компетентнісний підхід до формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи: історія та сучасність. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Вип. 1 (36). Глухівський НПУ ім. О. Довженка ; редкол. : О. І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. Глухів: РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2018. С.239 – 251. (Серія: Педагогічні науки; вип. 36). (Фахове видання, Index Copernicus.).
9. Бірюк Л.Я. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової освіти: реальний шанс змінити школу, змінити країну. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. №3 (137). 2018. С. 144-151. Фахове видання.
10. Бірюк. Л.Я. Культурологічний підхід у сегменті професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи. Збірник наукових праць «Педагогічні науки», випуск Випуск LXXXVI, Херсон Видавничий дім «Гельветика», 2019. С.217–222. (фахове видання, Index Copernicus).
11. Бірюк Л.Я. Методичні основи застосування інтегративного підходу в процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів. Науковий вісник Льотної академії. Серія: педагогічні науки : збірник наукових праць / гол. ред. Т.С. Плачинда. Кропивницький : ЛА НАУ, 2020. Вип. 7. 224 с. С .13-20. ( 0,5 д.а.) Фахове видання.
12. Бірюк Л.Я. Діагностика педагогічного ресурсу вчителів початкової школи. Інноваційна
педагогіка. Одеса, 2020. № 22. С. 97-101. DOI. Фахове видання. (0,26 д.а.)
13. Бірюк Л.Я. Інтегративний підхід до професійної підготовки майбутніх учителів початкової освіти. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Вип. 1 (42) / Глухівський НПУ ім. О. Довженка ; редкол. : О. І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. Глухів: РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2020. С.19 – 28. (Серія: Педагогічні науки; вип. 42). (Фахове видання).
14. Бірюк, Л. Я. Пішун С. Г. Парадигмальний підхід у формуванні комунікативної компетентності майбутніх фахівців початкової школи. Молодь і ринок. Дрогобич, № 1/187 (2021). С. 22‒27. Фахова Б, Index Copernicus).(DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2021.228267 (0,28 др. арк.).
15. Бірюк, Л. Я. Пішун С. Г. Аксіологічний підхід до формування професійно спроможної особистості майбутніх учителів початкових класів. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 56. Том 1. С. 161‒166. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/56-1-23. http://www.aphn-journal.in.ua/56-2022 (0,70.друк.арк.)

Статті опубліковані у періодичних наукових виданнях інших держав:

1. Бірюк Л.Я. Розвиток професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів засобами медіа-освіти. Сonference Proceedings of the 6 th International Scientific Conference Problems and Prospects of Territories Socio-Economic Development. April 20-23. 2017. The Academy of Management and Administration in Opole. 2017. 236- 241 р. (0,2 д.а). Бірюк Л.Я. (0,1 д.а).

Публікації в інших виданнях:

1. Бірюк Л.Я. Інноваційний підхід у проблемному полі наступності дошкільної та початкової освіти. «Дошкільна і початкова освіта: сьогодення і перспективи розвитку». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 17-18 травня 2017 року. Київ. URL:
http://conf.kubg.edu.ua/index.php/courses/preschool/paper/viewFile/166/154 (0,2 д.а). Бірюк Л.Я. (0,1 д.а).
2. Бірюк Л.Я. До питання підходів у трактуванні дефініції «якість освіти» // «Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції». Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції 20-21 травня 2017 року. Суми. 2017. С. 200-202. (0,1 д.а). Бірюк Л.Я. (0,05 д.а).
4. Бирюк Л.Я. Художественно-творческая деятельность в технологическом сегменте образовательного пространства. «Актуальные проблемы технологического образования: школа, колледж, вуз». Материалы V Международной заочной научно-практической конференции 03 ноября 2017 года. Мозырь. 2017. С. 116-118. (0,2 д.а.). Бірюк Л.Я. (0,1 д.а).
4. Бірюк Л. Я. Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів. Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції 20 березня 2018 р. м. Київ. С. 28-29. (0, 2 д.а.) Бірюк Л.Я. (0,1 д.а).
5. Бірюк Л. Я. Портфоліо як засіб формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів. Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук: збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції 16–17 лютого 2018 р. м. Одеса. 2018. Ч. 1. С. 79-81. (0,2 д.а.) Бірюк Л.Я. (0,1 д.а).
6. Biriuk L.Ya. LEARNING TASK AS PSYCHOLOGICAL DETERMINANT IN STUDENTS’ ACTIVITY OF HIGHER EDUCATION ESTABLISHMENTS. Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Україна, 6–7 квітня 2018 року. м. Київ. 2018. Ч.1. С. 23-24. (0, 2 д.а.). Бірюк Л.Я. (0,1 д.а).
7. Бірюк Л.Я.. Навчальне завдання як психологічна детермінанта у діяльності студентів вищих навчальних закладів. Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 6–7 квітня 2018 року). Київ. ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології». 2018. Ч.1. С. 23-24. (0, 2 д.а.). Бірюк Л.Я. (0,1 д.а).
8. Бірюк Л.Я. Специфіка роботи загальноосвітньої школи в педагогічно-корекційному супроводі та попередженні девіантної поведінки учнів початкових класів. Людина та соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти): збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, Україна, 21–22 вересня 2018 року). Львів. ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2018. Ч. 1. С. 52-56. (0, 2 д.а.) Бірюк Л.Я. (0,1 д.а).
9. Бірюк Л.Я. Теоретичні основи професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до реалізації концепції «Нова українська школа» засобами компетентнісного навчання. Нова українська школа в умовах викликів сучасності: зб. тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції 11 квітня 2019 року / за заг. ред. Л.В. Задорожної-Княгницької. Маріуполь: МДУ, 2019. С 182-184. (0, 2 д.а.). Бірюк Л.Я. (0,1д.а).
10. Бірюк Л.Я.. Особистісно-акмеологічний ресурс педагога в сучасному освітньому просторі Психологія та педагогіка: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень практика: збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 20-21вересня 2019 року). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2019. Ч. ІІ. С. 30–34. (0, 2 д.а.) Бірюк Л.Я. (0,1 д.а).
11. Бірюк Л.Я. Мотиваційно-адаптаційні складові психологічної підготовки вчителів. Актуальні проблеми практичної психології: збірник статей VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, Вінниченко М. Д. Суми, 2020. С. 7–13.( 0,25 д.а) Бірюк Л.Я. (0,115 д.а).
12. Бірюк Л.Я. Педагогічне управління професійним самовдосконаленням майбутніх учителів початкової школи та специфіка цього процесу. Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ столітті : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції ( м. Львів, 24-25 січня 2020 р.) Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнот)», 2020 Ч. І . 144 с. С. 73-77. ( 0,25 д.а) Бірюк Л.Я. (0,13 д.а).
13. Бірюк Л.Я. Четверта промислова революція та освітні виклики. Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах упровадження ідей Нової української школи: матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (6-7 травня 2020 року): збірник тез. Прилуки: Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж ім. І.Я. Франка, 2020. 455 с. (0,1 д.а.).
14. Бірюк Л.Я. Глобалізаційні виклики як детермінанта оптимізації освітнього простору України. 25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. Суми: «Видавничий дім «Ельдорадо», 2020. С. 267‒268. (0,2 д. а) Бірюк Л.Я. (0,1 д. а).
15. Бірюк Л.Я. Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи з позицій системного підходу. Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика: збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2021. Ч. 1. С. 49‒53. (0,22 д.а.). Бірюк Л.Я. (0,11 д. а.).
16. Бірюк Л. Я. Пішун С. Г. До питання ролі системного підходу у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки: збірник наукових матеріалів II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 27 січня 2021 р.). Київ, 2021. С.34-41.
17. Бірюк. Л.Я. П’ять гнучких умінь, затребуваних людиною майбутнього. Матеріали звітної науково- практичної конференції викладачів «Освіта і наука ХХІ століття», 4 травня 2022 року, м. Глухів. 254 с. С. 29-30.


Професійний розвиток та досвід експертної діяльності д.п.н., проф. Бірюк Л.Я.


– розробник державних освітніх стандартів підготовки майбутніх учителів початкових класів за ОС «Бакалавр». Наказ № 582 Міністерства освіти і науки України від 25.04.2019 р.;
– голова Науково-експертної ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка. Наказ № 235 від 08.06.2018 р. по Глухівському національному педагогічному університету імені Олександра Довженка;
– член Конкурсної комісії з відбору кандидатів на участь у програмі «Мобільність». Наказ № 415 від 08.12.2016 по Глухівському національному педагогічному університету імені Олександра Довженка;
– член конкурсного відбору проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, що виконуватимуться з 2016 року за видом «Наука в університетах» за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2201040, 2201290. Наказ № 131 від 23.05.2016 р.;
– член конкурсного відбору проектів фундаментальних, прикладних досліджень, науково-технічних розробок, що будуть представлені в єдиній інформаційній системі «Наука в університетах» та виконуватимуться з 2018 року за рахунок коштів державного бюджету за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2201040, 2201290. Наказ № 110 від 14.04.2017 р.;
– голова галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Наказ МОН «Про проведення акредитаційної експертизи» № 1821-л від 09.11.2018 р. (Маріупольський державний педагогічний університет);
– член конкурсної комісії щодо обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників на факультеті початкової освіти. Наказ №49, 21.02.2019 р. по Глухівському національному педагогічному університету імені Олександра Довженка;
– член Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (науково-методична комісія (підкомісія 013 Початкова освіта) із загальної та професійної освіти сектору вищої освіти), Міністерство освіти і науки України, м. Київ, проспект Перемоги, 10. Наказ № 582 Міністерства освіти і науки України від 25.04.2019 р.;
– член редколегії «Вісника» Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць (Серія : педагогічні науки) 2017-2019 рр.;
– член редколегії фахового журналу «Професійна освіта: методологія, теорія і технології» Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди https://doi.org/10.31470/2415-3729-2021-13;
– член спеціалізованої вченої ради Д 44.146.01 у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка (03.03.16 по 03.03.2021);
– член спеціалізованої вченої ради Д 56.146.01 у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка (22.12.2016 по 30.06.2021);
– член журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіки», м. Глухів, ГНПУ ім. О. Довженка. Наказ №45, 22.23.2016 р.;
– член журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіки», м. Глухів, ГНПУ ім. О. Довженка. Наказ №88, 20.03.2017 р;
– голова журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіки», 15-18 травня 2018 року, м. Глухів, ГНПУ ім. О. Довженка. Наказ №52, 22.02.2018 р.;
– член журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіки», м. Глухів, ГНПУ ім. О. Довженка. Наказ №86, 22.03.2019 р.;
– член журі І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з початкової освіти, місце проведення: Глухівський національний педагогічний університеті мені Олександра Довженка, м. Глухів. Наказ № 415 від 12.12. 2017 р.;
– член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з початкової освіти, місце проведення: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця. Наказ № 228, 29.12.2017р.;
– член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з початкової освіти, місце проведення: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця. Наказ № 210, 29.12.2018 р.;
– член Наукової ради Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Наказ №77 від 28.02.2020 р.;
– член журі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Менеджмент освіти» у 2020/2021 навчальному році. Наказ № 10 від 11.01. 2021 р. 15-16 квітня 2021 р. в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка;
– член журі І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з початкової освіти, місце проведення: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, м. Глухів. Розпорядження декана факультету № 415 від 12.12. 2021 р.;
– член журі І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з початкової освіти, місце проведення: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, м. Глухів. Наказ № 415 від 12.12. 2017 р.;
– член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з початкової освіти, місце проведення: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця;
– член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу наукових робіт для студентської молоді «Здорова дитина – здорова нація», місце проведення: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, м. Глухів. Накази № МОН №1150 від 27.09.2016 та МЮУ за № 1358/29488 від 13.10. 2016 р.;
– член журі Всеукраїнського творчого конкурсу для студентської молоді «Здорова дитина здорова нація», місце проведення Глухівський НПУ ім. О. Довженка, м. Глухів. Наказ № 13, 15.01.2021 р.;
– член журі Всеукраїнського творчого конкурсу для студентської молоді «Здорова дитина здорова нація», місце проведення Глухівський НПУ ім. О. Довженка, м. Глухів. (Наказ № 45 від 31.01.2022 р.

Підвищення кваліфікації д.п.н., проф. Бірюк Л.Я.

1. Стажування за програмою Erasmus+KA107 Staff Teaching (8 hours) mobility organized by Afyon Kocatepe University, Turkey between the dates of 01.05.2016 – 19.10.2016 р. Проведення лекційних занять.
2. Підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних і науково-педагогічних працівників у Сумському державному педагогічному університету імені А.С. Макаренка на кафедрі дошкільної і початкової освіти з 12.02. 2020 р. по 30 червня 2020 р. за програмою «Формування
комунікативної компетентності» (180 год.). Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК No 02255510,001237-20. Реєстраційний номер 461.
3. Підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних і науково-педагогічних працівників у Сумському державному університеті з 21.05.20 р. по 29.05. 20 р. за програмою «Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навчального процесу за дистанційною
формою». Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП No 05408289 /0587 –20. 

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru