Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Zen4enko

 

Cтарший викладач, кандидат педагогічних наук

    Тема дослідження на здобуття наукового ступеня: «Підготовка майбутніх учителів до вивчення прикметника у початкових класах на компетентнісних засадах»

    Коло наукових інтересів: педагогічні інновації в галузі вищої освіти; підготовка майбутніх педагогів, спроможних відповідати запитам сучасного суспільства; проблема якості професійної (педагогічної) підготовки майбутніх учителів у вищих навчальних закладах.

  Підвищення кваліфікації:

 1. За програмою з англійської мови (термін 6 місяців), тема кваліфікаційної роботи «The role of an ajective function in the primary school pupil’s speech activity» (свід. 12СПК 832556 від 15.05.2015 р.)
 2. Для викладачів вищих навчальних закладів (термін 6 місяців) за програмою «Інформаційно-комунікативні процесі в сучасній освіті», тема кваліфікаційної роботи «Управління якістю освіти в системі дистанційного навчання» (свід. СПК №03/16 від 29.01.2016 р.)
 3. За курсом «Лінгводидактика: традиції та перспективи розвитку» (обсяг 62 год.), сертифікат від 24.05.2014 р.

Публікації:

Монографії:

 1. Вплив інноваційного освітнього середовища на формування креативності майбутніх менеджерів у вищому навчальному закладі/ Influence by innovative educational environment to the forming creativity of the future managers in higher educational establishment/Basic Trends in Public Sector. Monograph.– Wy?sza Szko?a Zarz?dzania i Administracji w Opolu. – 2016. (Власний внесок– С. 98–106).
 2. Формування та розвиток системи управління якістю освітніх послуг // Менеджмент української освіти в контексті євроінтеграції : моногр. / П. Біліченко, О. Зайцева, Т. Зенченко та ін.; за заг. ред. Г.Луценка. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2017. – 272 с. (Власний внесок С. 47-82).
 3. Tetyana F. Zenchenko. Educational management: processing approach to the quality management system. Освітній менеджмент: процесний підхід до системи якості освіти Іnnovates and information technologies in education. Innowacje i technologie informacyjne w edukacji: Monograph. Katowice, 2018. С. 48–61.

Навчально-методичні посібники / посібники для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспекти лекцій / практикуми / методичні вказівки / рекомендації:

 1. Зенченко Т.Ф. Навчально-методичний посібник для проведення лекційних занять з дисципліни «Управління якістю освітніх послуг у закладі вищої освіти» (електронний посібник). Глухів, 2018 (головна, передмова, зміст).
 2. Зенченко Т.Ф. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Управління якістю освітніх послуг у закладі вищої освіти» (електронний посібник). Глухів, 2018 (головна, зміст).
 3. Зенченко Т.Ф. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління якістю освітніх послуг у закладі вищої освіти» (електронний посібник). Глухів, 2018 (головна, зміст).

Статті:

 1. Зенченко Т. Вивчення теми «Прикметник» у 3 класі. Початкова школа. 2014. №1 (535). С. 12–17.
 2. Зенченко Т. Компетентнісні орієнтири щодо вивчення теми «Прикметник» у 2 класі. Початкова школа. 2014. №2 (536). С. 13–17.
 3. Зенченко Т. Компетентнісні орієнтири щодо вивчення теми «Прикметник» у 2 класі. Початкова школа. 2014. №3 (537). С. 6–10.
 4. Т. Зенченко. Вивчення теми «Прикметник» у 4 класі як пропедевтика комунікативної діяльності в основній школі. Українська мова і література в школі. 2014. №3 (113). С. 8–15.
 5. Tetyana Zenchenko. The role of an adjective in the primary school language education content and training // Матеріали ІІ науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами «The 21st Century Challenges in Education and Science» / за заг. ред. Мілютіної О.К. : [Випуск 1] – Глухів : РВВ ГНПУ ім. Олександра Довженка, 2014. – С.92–94.
 6. Зенченко Т.Ф. Компетентнісний підхід як основа професійного становлення майбутнього вчителя-початківця // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Вип. 24 / Глухівський НПУ ім. О. Довженка; редкол.: О. І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2014. ­– 147 с. – (Серія: Педагогічні науки; вип.24). – С. 82–87.
 7. Зенченко Т. Реалізація принципу перспективності у процесі формування у молодших школярів морфологічної компетентності на матеріалі прикметника // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М. Т. Мартинюк]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – Ч. 2. – С. 127–134.
 8. 10. Зенченко Т. Методичні орієнтири щодо підготовки майбутніх учителів початкових класів до увиразнення мовлення молодших школярів // Zbi?r raport?w naukowych. Wykonane na materia?ach Mi?dzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji 29.11.2014 - 30.11.2014 roku. Szczecin Cz???. Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour». 3/2. ISBN: 978-83-64652-72-1 (t.3/2). – С.78–83 (РІНЦ).
 9. Зенченко Т. Ф. Система вправ для засвоєння виражальної функції прикметників учнями початкових класів : навчально-методичний посібник / Т. Ф. Зенченко. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2015. – 158 с.
 10. Зенченко Т. Ф. Система вправ для засвоєння виражальної функції прикметників учнями початкових класів : електронний варіант друкованого видання, доповнений і розширений – Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2015.
 11. Т. Ф. Зенченко. Прикметники як засіб увиразнення мовлення учнів початкових класів // Інноваційний розвиток вищої освіти : глобальний та національний виміри змін : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 березня 2015 року, м. Суми). – Том 2. – Суми : Вид.-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – С. 209–213.
 12. Т. Ф. Зенченко. Підготовка студентів до вивчення прикметника як засобу оволодіння учнями початкових класів навичками образного мовлення // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруева. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – № 3 (47). – С. 334–343 (CEJSH, INDEX COPERNICUS).
 13. 15. Zenchenko Т. The role of descriptive function of adjective іn the primary school pupil‘s speech activity // Педагогіка. Наука вчера, сегодня, завтра / Zbi?r raport?w naukowych. Wykonane na materia?ach Mi?dzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji 30.05.2015 - 31.05.2015 roku. Warszawa. : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour». – ISBN: 978-83-64652-72-1. – С.59–64(РІНЦ).
 14. Зенченко Т. Развитие коммуникативных умений младших школьников на материале имени прилагательного в свете информатизации образования // Молодой ученый. ­– 2015. – №13 (93). – С. 635–641(РІНЦ, «Ulrich's Periodicals Directory»).
 15. Зенченко Тетяна Федорівна. Підготовка майбутніх учителів до вивчення прикметника у початкових класах на компетентнісних засадах / Тетяна Федорівна Зенченко, автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук. 13.00.02. – Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка.– Київ : Б.в., 2016.– 22 с.
 16. Зенченко Т. Ф. Творчість як важлива властивість особистісно-професійного зростання майбутнього педагога // Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи : збірник наукових матеріалів Всеукр. наук.­-практ. конф. (20 травня 2016 року, м. Полтава) / за заг. ред. С. П. Яланської. ­– Полтава : Видавець Шевченко Р. В., 2016. – С.58-62.
 17. Тетяна Зенченко. Методичні засади управління системою якості освіти у вищій школі // Збірник наукових праць Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди "“Професійна освіта: методологія, теорія та технології”. – 2016. – № 4. – С.47–58. (Включено до Переліку наукових фахових видань України у галузі «Педагогічні науки», наказ МОН України №241 від 09.03.2016 р.).
 18. Зенченко Т. Ф. Парадигма ключових і предметних компетентностей у початковій мовній освіті (на матеріалі прикметника) // Актуальні проблеми лінгводидактики : зб. наук. праць. Вип. 2 / Глухівський НПУ ім. О. Довженка ; редкол. : А. О. Новиков (гол. ред.) [та ін.]. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2016. – С.30-35. (0,5 д.а.)
 19. Zenchenko Тetyana. Methodical principles of the management of a education quality in the high school // Професійна освіта в Україні та світі в контексті імплементації Закону України «Про вищу освіту» : збірник наукових матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-27 травня 2016, м. Переяслав-Хмельницький – Шяуляй) / [За заг. ред. Доброскок І. І.]. ­– м. Переяслав-Хмельницький : Домбровська Я.М.- 56 с.
 20. Зенченко Т. Ф. Комунікація як важливий складник системи управління якістю освітніх послуг. Вісник Луганського національного університету імені Олександра Довженка. Старобільськ, 2017. Вип. 4 (309). С.47–58. 
 21. Зенченко Т. Ф. Інструменти прозорості як важливий складник комплексної системи забезпечення якості вищої освіти. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Глухів, 2017. Вип. 35(3). C. 26-33.
 22. Зенченко Т. Ф. Освітній менеджер в умовах реформування педагогічної освіти. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Глухів, 2018. Вип. 37(2). C. 47-55.
 23. Зенченко Т. Ф. Теоретичні засади управлінської діяльності керівника закладу освіти. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Глухів, 2018. Вип. 36(1). C. 32-39.
 24. Зенченко Т.Ф , Литвинов А.С. Підготовка майбутніх фахівців освітнього менеджменту  на засадах компетентнісного підходу. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Глухів, 2018. Вип. 3(38). С. 18-25.

 

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru