Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

vishnikOlena

Вишник Олена Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

 

Захистила кандидатську дисертацію «Методика мовленнєвого розвитку учнів 1–2 класів на засадах взаємодії різних видів мовленнєвої діяльності» 16.05.2012 р. в Інституті педагогіки НАПН України.

15.04.2021 р. присвоєно вчене звання доцента.

 

Пройшла науково-педагогічне стажування «Освіта в галузі педагогіки та психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень» у період з 27.11.2017 – 1.12.2017 року у Люблінському науково-технологічному парку та університеті Марії Кюрі-Склодовської (м.  Люблін, Республіка Польша).

Також пройшла науково-педагогічне стажування «Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі» на базі університету Collegium Civitas у місті Варшава, Польща. 9 листопада – 18 грудня 2020 р.

Коло наукових інтересів: технології мовленнєвого розвитку молодших школярів, формування комунікативно-методичної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі лінгводидактичної підготовки.

Основні піблікації за останні 5 років

 1. Hreb, M., Chumak V., Vyshnyk O.,Hreb V. Speech Competence of Primary School Students : Cognitive Approach Journal of History Culture and Art Research. 2020, 9(2), P. 165–174. За посиланням WEB OF SCIENCE http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/issue/view/45 (співавтор).
 1. Iryna Pinchuk, Olena Vyshnyk. Internationalization as a tool for preparing future teachers for primary school pupils’ competent personality formation. Monograph. Innovative approaches to ensuring the quality of education, scientific research and technological processes. Katowice, 2021, 43, P. 351-358.
 1. Вишник О. О. Психолого-педагогічні засади формування комунікативної компетентності молодших школярів. Інноваційні наукові дослідження в сфері соціології, психології та психологічних наук : зб. матеріалів доп. Міжнародної науково-практичної конф., 10-11 бер. 2017 р. м. Сладковічево, Словацька республіка. С. 58–61.
 1. Вишник О. О. Професійна мобільність як складова професійної підготовки сучасних фахівців з вищою освітою. Education in the field of pedagogy and psychology: prospective and priority directions of scientific research : scientific pedagogical internship, 27–December 1. 2017. Lublin. P 50–52.
 1. Вишник О. О. Методична компетентність майбутнього вчителя початкових класів. Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика : зб. матеріалів доп. учасн. Всеукраїнської науково-методичної конференції. 27 лют. 2017 р. м. Суми. С. 38–39.
 1. Вишник О. О. Шляхи оптимізації процесу формування навички усвідомленого читання в учнів початкових класів. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Наукове видання. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 2 (34). 2017. С. 121–130.
 1. Вишник О.О. Інструменти і механізми формування безпечного освітнього середовища у закладі вищої педагогічної освіти. Сучасні стратегії формування українськомовної особистості: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції педагогічних, науково-педагогічних працівників та студентів (м. Чернігів, 18-19 лютого 2021 р.). Ніжин: НДУ ім.М. Гоголя, 2021. 319 с., С. 254-256.
 1. Грона Н.В., Вишник О.О. Навчання грамоти: етапи, зміст, методика : навч.-метод. посібник. Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 119 с. (співавтор).
 1. Пінчук І. О., Вишник О. О. Виконання й захист випускових кваліфікаційних робіт. Методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 107с. (співавтор).
 1. Словник термінів для учнів початкових класів : посіб. для загальноосвіт. навч. закл. / за наук. ред. М.С. Вашуленка. К. : Видавничий дім «Освіта», 2016. 128 с. (співавтор).
 1. Словник синонімів, антонімів і найпоширеніших фразеологізмів для учнів початкових класів : посіб. для загальноосвіт. навч. закл. / за ред. М.С. Вашуленка. К. : Видавничий дім «Освіта», 2016. 136 с. (співавтор).

 

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru