Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Screenshot 1

 

Ігнатенко Олександр Володимирович – кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Захистив кандидатську дисертацію на тему «Методика навчання технологій ВЕБ 2.0 майбутніх учителів інформатики» 28.01.2014р. у Національному педагогічному університеті ім.М.П.Драгоманова.

Коло наукових інтересів: інформатична компетентність вчителя, e-learning, ІКТ технології в освіті.

 


 

ПРОФІЛІ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК
 
 
СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Дисертація та автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

Ігнатенко О.В. Методика навчання технологій ВЕБ 2.0 майбутніх учителів інформатики. 13.00.02 – теорія і методика навчання (інформатика) Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 2014.

Ігнатенко О.В. Методика навчання технологій ВЕБ 2.0 майбутніх учителів інформатики. Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.02. Глухів. 20 с.

Монографії

 1. Ihnatenko Oleksandr. Research work as a factor in preparing future teachers to implement innovations in educational process. Innovative Approaches to Ensuring the Quality of Education, Scientific Research and Technological Processes. Monograph 43. Copyright by University of Technology, Katowice, 2021. P. 821-827
 2. Ігнатенко О. В. Володіння технологіями Веб 2.0 як складник фахової компетентності майбутніх педагогів. Підготовка майбутніх педагогів професійного навчання на засадах компетентнісного підходу : кол. монографія / за наук. ред. В. І. Ковальчука. Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2020. 194 с. (0,8 д.а.)
 3. Ігнатенко Г. В., Ігнатенко О. В.  Case technology role in the formation of methodological competence of future teachers of vocational education institutions / innovates and information technologies in education. INNOVATES AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology Monograph 18, 2018; ISBN: 978–83–947093–8–9. S.276-287, (0,5 д.а.)
 4. Hanna Ihnatenko, Oleksandr Ihnatenko. Formation of creative personality of a future teacher in term so higher education institution. Формування творчої особистості майбутнього педагога в умовах вищого навчального закладу. Transformationsin Contemporary Society: Humanitarian Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Managementand Administrationin Opole, 2017. ISBN 978-83-62683-99-4 – S.229-241   (0, 5 д. а.)

 Навчально-методичні посібники

 1. Г. В. Ігнатенко, О. В. Ігнатенко. Професійна педагогіка: навчальний посібник. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2013. – 352 с. (співавтор, особистий внесок: викладені теми «Методологічні основи та методи наукових досліджень у професійній педагогіці», «Сучасна система професійної освіти в Україні», «Засоби професійного навчання, інформатизація професійної освіти»).
 2. Словник термінів для учнів початкових класів: посіб. Для загальноосвіт. навч. закл. / за наук. ред. М.С.Вашуленка. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2016. – 128 с. (Лист Інституту модернізації змісту освіти від 07.07.2016р. №2.1/12-Г-497) (співавтор, упорядник розділу «Інофрматика», с. 55-61).
 3. Г.В. Ігнатенко, С.В. Ігнатенко, О.В. Ігнатенко, Є.І. Єрмоленко Загальні засади методики професійного навчання / за ред.. Г.В. Ігнатенко. Глухів: РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2016. – 76 с. (співавтор).
 4. Ігнатенко О. В. Будова та основні складові інформаційних систем:: навчально-методичний посібник. Суми, видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2022. – 100 с. ISBN 978-966-473-311-0

Наукові статті

До захисту дисертації

 1. Ігнатенко О. В. Шляхи підвищення інформатичної компетентності майбутнього вчителя інформатики. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія №5 Педагогічні науки: реалії та перспективи . – Випуск 17 : збірник наукових праць / За ред. В. Д. Сиротюка . – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. с. 86
 2. Ігнатенко О. В. Умови використання технології ВЕБ 2.0 (вебінарів) у навчальному процесі. Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Випуск 15. Глухів: ГДПУ ім. О. Довженка, 2010. с. 159
 3. Ігнатенко О. В. Технологія подкастів як засіб навчання у вищих навчальних закладах. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Випуск 88. Чернігів: 2011. с. 77
 4. Ігнатенко О. В. Досвід використання соціальних мереж як навчального середовища. / О. В. Ігнатенко // Науково-методичний журнал «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах». Випуск №1 (37), 2012 р., с. 115
 5. Ігнатенко Г. В., О.В. Ігнатенко Формування педагогічної компетентності майбутніх вчителів під час проходження педагогічних. Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Випуск 13. Глухів: ГДПУ, 2009. с. 70.
 6. Морзе Н. В., О. В. Ігнатенко Методичні особливості вебінарів, як інноваційної технології навчання. Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 5. – Херсон: Видавництво ХДУ.  2010. 202 с.
 7. Морзе Н. В., Барна О. В., Вембер В. П., Золочевська М. В., Ігнатенко О. В. Інформатична компетентність учнів може бути вищою від компетентності  тих, хто навчає ? (за матеріалами моніторингового дослідження з інформативних компетентностей випускників шкіл в Україні). Комп’ютер у школі та сім’ї. №8, 2010. с.
 8. Ігнатенко О. В, Г. В. Ігнатенко. Інформаційні джерела як засіб проектної технології у педагогічній діяльності вчителя. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 5 «Педагогічні науки; Реалії і перспективи». Випуск 30. Збірник наукових праць / за ред.. проф.. М. С. Корця – Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. с. 81.
 9. Г. В. Ігнатенко, О. В. Ігнатенко Наступність як умова реалізації проектно-технологічного підходу в освітній галузі «Технологія». Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Випуск 20. Глухів: ГНПУ імені Олександра Довженка, 2012.

Після захисту дисертації

 1. Ihnatenko, H., Samus Т., Іhnatenkо О., Оpanasenkо V., & Vovk, B. (2022). Forming intending teachers’ health preserving competence in the educational environment of higher educational institution. ScienceRise: Pedagogical Education, (2(47), 27–34. https://doi.org/10.15587/2519-4984.2022.254495
 2. Ігнатенко О.В. Формування інформатичної компетентності майбутніх учителів початкових класів. Освіта і наука ХХІ століття : матеріали звітної науково-практичної конференції викладачів. м. Глухів,. 2022. с. 75-77
 3. Zinchenko , Sherudylo A., Zhuravel A., Mozul I., Ihnatenko O. Condiciones psicológicas para la eficacia de la educación a distancia. Apuntes Universitarios, 12(2), 2022. 198–214. https://doi.org/10.17162/au.v12i2.1046
 4. Hanna Ihnatenko, Inna Marynchenko, Oleksandr Ihnatenko, Eugene Marynchenko and Albina Zinchenko. ICT as a tool to form the readiness of future teachers to work with left-handed education applicants. SHS Web Conf., 104 (2021) 03013 DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/202110403013
 5. H.Ihnatenko, O.Ihnatenko. WAYS TO PROVIDE PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF FUTURE TEACHERS DURING THE PROFESSIONAL TRAINING. "International scientific integration ‘2021", No 8 on October 19, 2021 DOI: 10.30888/2709-2267.2021-8 ISBN 979-8-7798870-5-2
 6. Ігнатенко Г.В., Ігнатенко О.В. До питання обґрунтування методичних засад використання мультимедійних засобів навчання під час підготовки майбутніх педагогів. Інноваційні моделі розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної і фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи: зб. матеріалів Міжнародної конференції з онлайн-трансляцією, м. Біла Церква, 20 травня 2021 р. / за заг. ред. А.Б. Єрмоленка, В.С. Кулішова, С.С. Шевчук. Видавець ФОП Мокшанов В.В. Запоріжжя, 2021. С. 491-495 
 7. Ігнатенко О.В. Використання цифрових освітніх ресурсів у процесі підготовки майбутніх педагогів на сучасному етапі. ПІДГОТОВКА МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ, ВИКЛАДАЧА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Матеріали V Всеукраїнського науково-методичного семінару 5 листопада 2021 року Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка.2021. С. 86-88
 8. Ігнатенко Г., Ігнатенко О. Методичні засади активізації пізнавальної діяльності майбутніх педагогів під час вивчення дисциплін циклу професійної підготовки. Актуальні проблеми вищої професійної освіти: збірник наукових праць / за загальною редакцією Л.В. Барановської. - Київ: НАУ, 2020. – 209 с.
 9. Игнатенко Ал.В. Технологія CASE-STUDY в профессиональной подготовке будущих педагогов. Актуальные проблемы технологического образования: традиции, опыт и перспективы: сборник научных трудов. Мозырь:МГПУ им. И. П. Шамякина, 2019. –326с. ISBN 978-985-477-699-6
 10. Ігнатенко Г. В., Ігнатенко О. В. До питання наступності в побудові моделі проектної компетентності майбутніх педагогів. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Херсон: Випуск LXXXI Том 3, 2018. ISSN: Print 2413-1865, Online 2663-2772
 11. Ігнатенко Г.В., Ігнатенко О. В Педагогічні практики як чинник формування методичної компетентності майбутніх педагогів.Nowoczesna nauka: teoria i praktyka: Mater. IІ Międz. Konf. Nauk.Prakt. Pod red. S. Gorniaka. – Katowice: Nowa nauka, 2018. – 300 s. С. 203-207 ISBN 978-83-7364-870-8 
 12. Ігнатенко Г.В., Ігнатенко О.В. Педагогічні умови формування готовності педагога до впровадження в освітній процес особистнісно-розвивальних навчальних технологій. Сучасна гуманітаристика: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Переяслів-Хмельницький. 2017
 13. Ігнатенко Г.В., Ігнатенко О.В. Формування компетентності майбутніх викладачів під час вивчення педагогічних дисциплін. Ключові компетентності в моделі сучасного фахівця: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровска Я.М., 2016.
 14. Ігнатенко Г.В., Ігнатенко О.В. Методологічні засади формування фахової компетентності майбутнього педагога. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції “Сучасний стан. проблеми та перспективи розвитку природничих наук та методик їх викладання”. Суми: Видавничий дім “Ельдорадо”. 2016.
 15. Ігнатенко О. В. Місце інноваційних технологій (вебінарів) у підвищенні фахової компетентності педагогів. Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання, Т. 2. Інститут професійно-технічної освіти НАПН  України. Київ: ІПТО НАПН України, 2016. С. 79-81.
 16. Ігнатенко О. В. Методика підготовки майбутнього вчителя початкових класів з інформатики. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук. Глухів: РВВ Глухівського НПУ ім. О.  Довженка — 2015.
 17. G.V. Ignatenko, A.V. Ignatenko Ways of acquiring competence of subject teachers (technology) in order to work in schools with left-handed pupils . L ' Association 1901 « SEPIKE » – edition 09, 2015. ISSN: 2196-9531
 18. Ігнатенко О. В. До питання використання технологій Веб 2.0 у навчальному процесі вищих педагогічних навчальних закладів. Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання, Т. 2. Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В. О. Радкевич. – Київ: ІПТО НАПН України, 2015.
 19. Г. В. Ігнатенко, О. В. Ігнатенко. Подготовка будущих педагогов к развитию творческого мышления учащихся как составляющая их профессионального мастерства. Актуальные проблемы технологического образования: компетентность, мастерство, инновации: материалы IV Международной заочной научно-практической конференция. Мозырь, 2015.
 20. Г. В. Ігнатенко, О. В. Ігнатенко Графічна підготовка як складник професійної компетентності вчителя. Початкова школа. 2015. № 6. С. 45-49. ISSN 0131-5358
 21. Н. В. Иващенко, А. В. Игнатенко, С. В. Осадчий. Особенности подготовки педагогических работников для учреждений профессионального образования с использованием дистанционной формы обучения. Научный журнал "Молодой ученый" №17 (76).  2014. ISSN 2072-0297
 
Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru