Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Cтарший викладач кафедри педагогіки та менеджменту освіти

Kандидат педагогічних наук

Тема дослідження на здобуття наукового ступеня: «Формування готовності майбутніх учителів до використання інноваційних технологій в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»

Наукові інтереси: Особливості підготовки студентів до проходження навчально-виховної практики в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

Автор понад 20-ти наукових праць, зокрема:

 Статті у фахових наукових виданнях

1. Шерудило А. В. Стан готовності майбутніх учителів до проходження навчально-виховної практики в літніх оздоровчих таборах / А. В. Шерудило // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – Випуск 9. – Частина 2. – С. 74–80.
2. Шерудило А. В. Структура та критерії оцінювання готовності майбутніх учителів до роботи в літніх оздоровчих таборах / А. В. Шерудило, В. П. Зінченко // Вісник Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка : зб. наук. праць. Вип. 24 / Глухівський НПУ ім. О. Довженка ; редкол.: О. І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2014. – С. 66–71.
3. Шерудило А. В. Сутність та класифікація інноваційних технологій у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку / А. В. Шерудило // Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський, 2015. – Випуск 18 (1–2015). – С. 442–448.
4. Шерудило А. В. Формування готовності майбутніх педагогів до інноваційної діяльності в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку як умова міжнародної мобільності / А. В. Шерудило // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IV (39), Issue: 79. – Budapest, 2016. – С. 69–73.
5. Шерудило А. В. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів до використання інноваційних технологій у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку / А. В. Шерудило // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 36, Том VIII (68): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2016. – С. 596–608.
6. Шерудило А. В. Експериментальна перевірка процесу формування готовності майбутніх учителів до використання інноваційних технологій у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку / А. В. Шерудило // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – С. 226–231.

Методичні рекомендації

7. Педагогічний щоденник : методичні рекомендації з навчально-виховної практики в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку / А. В. Шерудило. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2015. – 104 с.
8. Шерудило А. В. Я хочу бути сучасним вожатим : методичні рекомендації зі спецкурсу «Інноваційні технології в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» для студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів / А. В. Шерудило. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка. – 2015. – 80 с.

Матеріали наукових конференцій

9. Шерудило А. В. Виховання культури педагогічної діяльності вчителя в спадщині В.О. Сухомлинського / Матеріали регіон. наук-практич. конференції «Творчі ідеї та пошуки В.О. Сухомлинського – у практиці сучасної школи» 23-24 квітня 2009 року – Глухів: РВВ Глухівського ДПУ ім.О.Довженка. – 2009. – С. 17–19.
10. Шерудило А. В. Формування дослідницької компетенції майбутнього вчителя української мови і літератури (при вивченні курсу «Історія української літератури ХІХ століття» / А. В. Шерудило // Проблеми розвитку українського суспільства очима молодих дослідників: Збірн. матеріал. вузівської наук-практич. конференції. – Суми: СОІППО, 2009. – С. 259–262.
11. Шерудило А. В. Клубне об’єднання як форма організації студентського дозвілля (на прикладі ГНПУ ім. О. Довженка) / Шляхи соціального становлення студентів вищих навчальних закладів в умовах загальноєвропейського освітнього простору / Збірн. матеріал. IV Міжнародної «Школи студентських ініціатив» для вищих навчальних закладів І – IV рівнів акредитації, 13-14 грудня 2013 року. – Глухів: РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2013. – С. 48–51.
12. Шерудило А. В. Клубне об’єднання як форма організації дитячого дозвілля в літніх оздоровчих таборах / А. В. Шерудило // Zbior raportow naukowych. «Pytania. Odpowiedzi. Hipotezy: nauka XXI stulecie». – Warzawa: Wydawca: Sp.z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – Str. 6–8.
13. Sherudilo Andriy. Future teachers’ readiness for work in summer camps forming / Andriy Sherudilo // Матеріали ІІ науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів іноземними мовами «The 21st Century Challenges in Education and Science» / за заг. Ред. Мілютіної О. К.: [Випуск 1]. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2014. – С. 70–72.
14. Sherudilo Andriy. Issues nature and classification of innovative technologies in the children’s institutions of rehabilitation and recreation / Andriy Sherudilo // Матеріали ІІІ науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів іноземними мовами «The 21st Century Challenges in Education and Science» / за заг. ред. Ткаченко Н. М.: [Випуск 1]. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2015. – С. 91–93.
15. Шерудило А. В. Особливості процесу методичної підготовки майбутніх учителів до використання інноваційних технологій у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку / А. В. Шерудило // Інноваційні освітньо-виховні стратегії в сучасному світі: змістовий та технологічний аспекти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Суми, 26–27 листоп. 2015 р.). – КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. – Суми : РВВ СОІППО, 2015. – С. 71–74.
16. Шерудило А. В. Місце спецкурсу «Інноваційні технологій в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» у підготовці студентів до проходження навчально-виховної практики в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку / А. В. Шерудило // Наукова дискусія: питання педагогіки та психології: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 4–5 груд. 2015 р.). – К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2015. – С. 86–89.
17. Шерудило А. В. Особливості визначення педагогічних умов, які забезпечують ефективну підготовку майбутніх педагогів-організаторів дитячих оздоровчих таборів до використання інноваційних технологій / А. В. Шерудило // Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 26–27 лютого 2016 р.). – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016. – С. 91–93.
18. Шерудило А. В. Характеристика структури педагогічних умов формування готовності студентів педагогічних вишів до застосування інноваційних технологій у дитячих оздоровчих таборах / А. В. Шерудило // Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej «Pedagogika. Nauka wczoraj, dzis, jutro. » (28.02.2016) – Warszawa: Wydawca: Sp. Z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – Str. 75–77.
19. Шерудило А. В. Компетентнісний підхід як основа формування готовності майбутніх учителів до використання інноваційних технологій у дитячих оздоровчих таборах / А. В. Шерудило // Проблеми та перспективи розвитку освіти. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25–26 берез. 2016 р.). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 119–121.
20. Шерудило А. В. Використання ділової гри в практичній підготовці майбутніх учителів до використання інноваційних технологій у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку / А. В. Шерудило // Історичні, мовні і методологічні тенденції розвитку сучасної освіти : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів (Харків, 7–8 квітня 2016 року). – Х. : ФОП Бровін О. В., 2016. – С. 151–153.

Методичні публікації

21. Шерудило А. В. Про гумор: всерйоз і жартома / А. В. Шерудило, Н. В. Решетняк // Позакласний час, №4, 2010. – С. 32–36

Монографії

22.  Менеджмент української освіти в контексті євроінтеграції : моногр. / П. Біліченко, О. Зайцева, Т. Зенченко та ін.; за заг. ред. Г.Луценка. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2017. – 272 с. (Колектив авторів: П. Біліченко, О. Зайцева, Т. Зенченко, В. Зінченко, М. Іващенко, К. Касярум, М. Коломієць, Г. Кузнецова,  А. Кузьмінський, А. Литвинов,  Г. Луценко, Ю. Скорик, А. Шерудило)

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru